21 lutego 2019

Raport Nr 82/2014

ZAWARCIE UMOWY KREDYTOWEJ.

Treść raportu

EGB Investments S.A. informuje, iż 2 września 2014 r. Spółka podpisała umowę o kredyt obrotowy na kwotę 2 mln zł. Okres kredytowania wynosi 24 miesiące. Pozyskane środki przeznaczone zostaną na zapłatę ceny za nabyte przez Spółkę wierzytelności oraz zakup kolejnych portfeli, których obsługa zapewni stabilne źródło przychodów dla EGB Investments S.A. w kolejnych okresach. Zabezpieczeniem spłaty jest weksel własny in blanco Spółki wraz z deklaracją wekslową.

Podstawa prawna

§3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę

Krzysztof Matela – Prezes Zarządu
Danuta Wojnar – Pełnomocnik Zarządu

Pozostałe raporty:
2014
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej