21 lutego 2019

Raport Nr 71/2015

Zarząd EGB Investments SA przekazuje skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej EGB Investments za III kwartał 2015 r.

 

Najważniejsze wydarzenia w trzecim kwartale 2015 roku:
  • Wykup 20 sztuk trzyletnich obligacji kuponowych serii J o łącznej wartości 2 mln zł,
  • Terminowa wypłata odsetek w kwocie 346.600 zł w ramach pierwszego okresu odsetkowego od obligacji serii AE (1/2015), notowanych na Catalyst,
  • Pierwszy dzień notowania obligacji serii AF,
  • Pierwszy dzień notowania obligacji serii AG,
  • Wykup i umorzenie 20.000 sztuk imiennych Certyfikatów Inwestycyjnych serii B o łącznej wartości 664.400 zł – Fundusz Plejada Wierzytelności 1 FIZ NFS
  • Objęcie 28 614 sztuk imiennych certyfikatów inwestycyjnych serii 008 oraz 265 sztuk imiennych certyfikatów inwestycyjnych serii 009 – Fundusz: AGIO EGB NS FIZ
Wybrane wskaźniki i dane finansowe Grupy Kapitałowej EGB Investments
Opis
1Q 2015 r.       
2Q 2015 r.       
3Q 2015
Przychody ogółem 19 632 646 zł 36 836 011 zł 48 646 190 zł
Przychody ze sprzedaży 18 127 278 zł 31 500 965 zł 42 232 118 zł
Zysk ze sprzedaży 2 532 918 zł 4 823 438 zł 6 457 173 zł
Zysk netto 1 552 206 zł 4 818 948 zł 5 423 168 zł
Rentowność sprzedaży 13,97% 17,13% 15,22%
ROE 23,39% 25,44% 16,60%
ROA 9,90% 11,16% 6,93%
Wskaźnik ogólnego zadłużenia 59,82% 57,45% 60,34%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego   149,16% 135,26% 152,43%
EBIT 2 562 187 zł 2 315 890 zł 1 662 942 zł
EBITDA 2 717 050 zł 2 476 893 zł 1 807 217 zł
Komentarz Zarządu do wyników finansowych:

Na wyniki finansowe Grupy Kapitałowej w trzecim kwartale 2015 r., w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, miały wpływ między innymi następujące czynniki:

  • przyjęcie do obsługi, przez fundusze sekurytyzacyjne Spółki, portfela wierzytelności o nominale ponad 190 mln zł, stanowi to potwierdzenie wysokiej sprawności operacyjnej i ustabilizowanej pozycji rynkowej w segmencie rynku windykacyjnego zorientowanego na sekurytyzację,
  • aktualizacja wartości inwestycji wynikająca z faktu, że zarówno portfele wierzytelności sekurytyzowanych przyjętych do obsługi przez Spółkę w omawianym kwartale oraz w okresach poprzednich osiągają wyniki lepsze od prognozowanych,
  • poziom odsetek zapłaconych od obligacji wyemitowanych przez spółki z Grupy Kapitałowej.

Wyniki osiągnięte w trzecim kwartale 2015 roku są satysfakcjonujące i świadczą o prawidłowo przyjętej strategii biznesowej. Spółki z Grupy Kapitałowej wypracowały wysoki poziom przychodów ze sprzedaży. Na wysokość wypracowanego wyniku netto pozytywny wpływ miał wzrost wartości wyceny z niedawno poczynionej inwestycji w certyfikaty inwestycyjne funduszu Plejada Wierzytelności 1 FIZ NFS oraz przyjętych do obsługi portfeli wierzytelności sekurytyzowanych. Potwierdza to silną pozycję Spółki na trudnym i wysokospecjalizowanym rynku sekurytyzacji wierzytelności. Spółki z Grupy Kapitałowej utrzymały wysoką płynność, pozwalającą na terminową obsługę wyemitowanych przez nie papierów dłużnych, zarówno w odniesieniu do wykupu kolejnych serii, jak i wypłaty odsetek, stanowiących dla Obligatariuszy rzeczywistą wartość dodaną z dokonanych przez nich inwestycji. Ponadto spółki z Grupy Kapitałowej systemowo kontrolują dyscyplinę kosztową, co pozwala na realizację założonych poziomów rentowności.

Pozostałe raporty:
2015
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej