21 lutego 2019

Raport Nr 26/2016

PODPISANIE PRZEZ SPÓŁKĘ ISTOTNEJ UMOWY O WSPÓŁPRACY.

Treść raportu

EGB Investments S.A.(dalej także: Spółka) informuje, iż 18 marca 2016 roku Spółka podpisała umowę z ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej także: Towarzystwo). Umowa określa zasady i warunki współpracy Stron obejmujące w szczególności:

  1. zamiar utworzenia przez EGB Investments S.A. funduszu inwestycyjnego zamkniętego emitującego wyłącznie certyfikaty inwestycyjne, które zgodnie ze statutem funduszu nie będą oferowane w drodze oferty publicznej ani dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, ani wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu,
  2. określenia zasad uczestnictwa EGB Investments S.A. w funduszu oraz zarządzania nim przez Towarzystwo.

EGB Investments S.A. zaznacza, iż Fundusz jako fundusz inwestycyjny zamknięty aktywów niepublicznych będzie emitował certyfikaty inwestycyjne kierowane wyłącznie do Spółki lub podmiotów wskazanych przez Spółkę.

Podstawa prawna

§ 3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę

Danuta Wojnar – Pełnomocnik Zarządu
Elwira Ligman – Pełnomocnik Zarządu

Pozostałe raporty:
2016
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej