21 lutego 2019

Raport Nr 22/2016

ZAKOŃCZENIE EMISJI OBLIGACJI SERII AH (1/2016).

Treść raportu

Zarząd EGB Investments S.A. informuje o zakończeniu emisji obligacji serii AH (1/2016) w ramach realizowanego przez Spółkę Programu Emisji Obligacji o wartości do 80 mln zł (o rozpoczęciu ich emisji informowano w raporcie bieżącym EBI nr 19/2016 z 9 marca 2016 roku).

Celem emisji obligacji serii AH jest pozyskanie środków na zapłatę ceny za nabywane portfele wierzytelności lub wykup wcześniej wyemitowanych przez Spółkę obligacji. Inwestorzy objęli 300 sztuk trzyletnich obligacji kuponowych serii AH o łącznej wartości 3 mln zł. Wartość nominalna każdej z nich wyniosła 10 tys. zł.

Termin wykupu tej serii obligacji upływa 11 marca 2019 roku. Obligacje serii AH są obligacjami niezabezpieczonymi, nominowanymi w złotych polskich, których oprocentowanie jest bazowane na stawce WIBOR dla depozytów sześciomiesięcznych, z marżą 3,5 punktów procentowych. Kupony odsetkowe od obligacji będą spłacane co pół roku.

Podstawa prawna

§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę

Tomasz Kuciel – Prezes Zarządu

Pozostałe raporty:
2016
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej