21 lutego 2019

Raport Nr 30/2014

Zarząd EGB Investments S.A. przekazuje skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej EGB Investments za 2013 rok.

 

Wybrane, istotne wydarzenia w 2013 r.:
 • objęcie przez spółkę dominującą certyfikatów inwestycyjnych w AGIO FUND NSFIZ
 • podpisanie przez spółkę dominującą umowy o zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami AGIO FUND NSFIZ, AGIO Wierzytelności NS FIZ oraz OPUS NS FIZ
 • umowa cesji wierzytelności zawarta przez spółkę dominującą z MEGA DEBT NSFIZ
 • rejestracja AGIO EGB NS FIZ
 • umowy cesji wierzytelności zawarte przez spółkę dominującą z AGIO EGB NS FIZ
 • emisja przez spółkę dominującą obligacji serii K, L, Ł, M, N, P, R i S
 • wykup przez spółkę dominującą obligacji serii A, B, C, D, E i F
 • objęcie przez spółkę dominującą Certyfikatów Inwestycyjnych w AGIO EGB NS FIZ oraz OPUS NS FIZ
 • nabycie przez spółkę dominującą portfela wierzytelności z branży finansowej
 • wykup przez spółkę dominującą i umorzenie certyfikatów inwestycyjnych MEGA DEBT NSFIZ
 • rozwiązanie przez spółkę dominującą umowy o zarządzanie wierzytelnościami MEGA DEBT NS FIZ
 • emisja przez spółkę zależną EGB Finanse sp. z o.o. obligacji serii E, F, G, H, I, J, K i L
 • wykup przez spółkę zależną EGB Finanse sp. z o.o. obligacji serii E, F i G
 • Zmiany w składzie Zarządu EGB Nieruchomości sp. z o.o.
Wybrane pozycje sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EGB Investments
Opis
2013
Przychody ogółem 64 690 375 zł
Przychody netto ze sprzedaży 56 154 182 zł
Wynik ze sprzedaży 8 662 650 zł
Zysk (strata) brutto 10 850 179 zł
Zysk (strata) netto 8 837 136 zł
Aktywa razem 109 794 804 zł
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania    61 117 852 zł
Zobowiązania długoterminowe 34 994 735 zł
Zobowiązania krótkoterminowe 22 317 461 zł
Kapitał własny 48 620 069 zł
Kapitał zakładowy 1 305 400
Zysk netto na akcję (EPS) 0,68
Liczba akcji**** 13 054 000
Pozostałe raporty:
2014
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej