21 lutego 2019

Raport Nr 33/2016

Zarząd EGB Investments SA przekazuje raport roczny EGB Investments SA za 2015 rok.

 

Wybrane, istotne wydarzenia w 2015 r.:
  • Zmiany struktury akcjonariatu Spółki – akcjonariuszem większościowym zostały niektóre fundusze zarządzane przez ALTUS TFI S.A.,
  • Zmiany osobowe w Zarządzie Spółki oraz zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki,
  • terminowy wykup obligacji wymagalnych w 2015 r.,
  • kontynuowanie działalności związanej z obsługą wierzytelności sekurytyzowanych.
Wybrane pozycje sprawozdania fianansowego EGB Investments SA
Opis
2015
Przychody ogółem 33 849 898 zł
Przychody netto ze sprzedaży 20 012 588 zł
Wynik ze sprzedaży 6 414 694 zł
Zysk brutto 9 704 764 zł
Zysk netto 7 871 857 zł
Aktywa razem 147 073 612 zł
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania    82 511 206 zł
Zobowiązania długoterminowe 42 096 757 zł
Zobowiązania krótkoterminowe 36 551 926 zł
Kapitał własny 64 562 406 zł
Kapitał zakładowy 1 305 400 zł
Zysk netto na akcję (EPS) 0,60
Liczba akcji 13 054 000
Pozostałe raporty:
2016
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej