21 lutego 2019

Raport Nr 8/2015

ZAKOŃCZENIE EMISJI OBLIGACJI SERII AE (1/2015).

Treść raportu

Zarząd EGB Investments S.A. informuje o zakończeniu emisji obligacji serii AE (1/2015) w ramach realizowanego przez Spółkę Programu Emisji Obligacji o wartości do 80 mln zł (o rozpoczęciu ich emisji informowano w raporcie bieżącym EBI nr 7/2015 z 27 stycznia 2015 roku).

Celem emisji obligacji serii AE jest pozyskanie środków na zapłatę ceny za nabywane portfele wierzytelności lub wykup wcześniej wyemitowanych przez Spółkę obligacji. Ostatecznie Inwestorzy objęli 10.000 sztuk trzyletnich obligacji kuponowych serii AE o łącznej wartości 10 mln zł. Wartość nominalna każdej z nich wyniosła 1 tys. zł. Termin wykupu tej serii obligacji upływa 26 stycznia 2018 roku, przy czym obligacje te podlegać będą jednorazowemu wykupowi według wartości nominalnej w siedzibie Agenta Płatniczego, którym jest mBank S.A.

Obligacje serii AE są obligacjami niezabezpieczonymi, nominowanymi w złotych polskich, których oprocentowanie jest bazowane na stawce WIBOR dla depozytów sześciomiesięcznych, z marżą 5 punktów procentowych. Kupony odsetkowe od obligacji będą spłacane co pół roku.

Podstawa prawna

§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę

Krzysztof Matela – Prezes Zarządu

Pozostałe raporty:
2015
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej