21 lutego 2019

Raport Nr 28/2016

ZAWARCIE UMOWY CESJI WIERZYTELNOŚCI.

Treść raportu

Zarząd EGB Investments S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (Spółka), informuje że 12 grudnia 2016 r. Spółka otrzymała umowę zakupu portfela wierzytelności (Umowa) z P4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, której przedmiotem jest nabycie przez Spółkę portfela wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 27.702.720,68 zł.

Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego typu umowach.

Kryterium uznania Umowy za znaczącą jest szacowana przez Spółkę kwota odzysków wynikających z zawarcia niniejszej Umowy przekraczająca kwotę stanowiącą 20% przychodów ogółem Grupy Kapitałowej EGB Investments za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych. Wierzytelności nabywane na podstawie Umowy stanowią aktywa o znacznej wartości i zostaną ujęte w księgach rachunkowych Spółki w cenie ich nabycia.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Osoby reprezentujące spółkę

Tomasz Kuciel – Prezes Zarządu
Marcin Grabarz – Wiceprezes Zarządu

Pozostałe raporty:
2016
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej