21 lutego 2019

Raport Nr 39/2016

Zarząd EGB Investments SA przekazuje skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej EGB Investments za I kwartał 2016 r.

 

Najważniejsze wydarzenia w pierwszym kwartale 2016 roku:
 • podpisanie umowy o zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszu ALTUS NS FIZ Wierzytelności oraz funduszu ALTUS NS FIZ Wierzytelności 3,
 • wykup i umorzenie części certyfikatów inwestycyjnych: 930 szt. Certyfikatów serii 005 AGIO EGB NS FIZ o wartości jednostkowej równej 755,97 zł, 25 314 szt. Certyfikatów serii C EGB Wierzytelności 1 NS FIZ o wartości jednostkowej równej 43,89 zł, 7 300 szt. Certyfikatów serii 005 AGIO EGB NS FIZ o wartości jednostkowej 747,42 zł,
 • przydział 36 szt. certyfikatów inwestycyjnych serii I ALTUS NS FIZ Wierzytelności 2 oraz 2 szt. certyfikatów inwestycyjnych serii A ALTUS NS FIZ Wierzytelności,
 • wypłata odsetek od obligacji serii AE (1/2015) w kwocie 340 400 zł oraz serii AF (2/2015) w kwocie 188 460 zł,
 • dokonanie wykupu obligacji serii M, K, T, W wraz z należnymi odsetkami,
 • emisja 3-letnich obligacji serii AH (1/2016), serii AI (2/2016), serii AJ (3/2016) przeznaczona na wykup obligacji serii M, K, T, W,
 • podpisanie aneksu do umowy o zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszu ALTUS NS FIZ Wierzytelności 3,
 • zawiązanie spółki zależnej – Kancelaria Prawna EGB Bartłomiej Świderski sp. k., która weszła w skład Grupy Kapitałowej EGB Investments.
Wybrane wskaźniki i dane finansowe Grupy Kapitałowej EGB Investments
Opis
01.01 – 31.03.2016 r.
Przychody ogółem 5 930 055 zł
Przychody ze sprzedaży 5 176 186 zł
Zysk ze sprzedaży 2 169 573 zł
Zysk netto 29 046
Rentowność sprzedaży 41,91%
ROE 3,43%
ROA 1,44%
Wskaźnik ogólnego zadłużenia 56,17%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego    128,25%
EBIT 2 132 747 zł
EBITDA 2 258 542 zł

Komentarz Zarządu do wyników finansowych:

Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej w pierwszym kwartale 2016 r., w odniesieniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, determinowane były:

 • koncentracją spółki dominującej na podpisanych umowach o zarządzanie funduszami sekurytyzacyjnymi,
 • zwiększeniem przychodów z sekurytyzacji w spółce dominującej, będących pochodną alokacji kapitału w fundusze,
 • optymalizacją kosztów operacyjnych w spółce dominującej,
 • zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej, tj. sprzedaży udziałów spółki zależnej EGB Finanse sp. z o.o., w związku z czym okres porównawczy zawiera przychody ze sprzedaży wszystkich spółek z Grupy Kapitałowej, podczas gdy bieżący okres nie ujmuje przychodów ze sprzedaży EGB Finanse sp. z o.o.

Wyniki finansowe osiągnięte w pierwszym kwartale 2016 r. podyktowane są w głównej mierze przyjętą strategią spółki dominującej, tj. inwestycją w nowe umowy o zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami. Windykacja tych wierzytelności charakteryzuje się stosunkowo wysokimi przychodami, natomiast ich wpływ następuje z pewnym przesunięciem od momentu rozpoczęcia procesu windykacji. Efekty tych inwestycji są już widoczne w omawianym okresie, jak również będą miały odzwierciedlenie w kolejnych okresach rozliczeniowych. Ponadto spółki z Grupy Kapitałowej utrzymały wysoką płynność, pozwalającą na terminową obsługę wyemitowanych przez nie papierów dłużnych, zarówno w odniesieniu do wykupu kolejnych serii, jak i wypłaty odsetek, stanowiących dla Obligatariuszy realny zysk z dokonanych przez nich inwestycji.

Pozostałe raporty:
2016
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej