21 lutego 2019

Raport Nr 60/2016

Zarząd EGB Investments S.A. przekazuje skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej EGB Investments za III kwartał 2016 r.

 

Najważniejsze wydarzenia w trzecim kwartale 2016 roku:
 • zawarcie warunkowej umowy przelewu wierzytelności z funduszem ALTUS NS FIZ Wierzytelności 3,
 • rozwiązanie umowy o zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnosciami funduszu Opus NS FIZ,
 • potwierdzenie przydziału Certyfikatów Inwestycyjnych serii I ALTUS NS FIZ Wierzytelności 2 w pełni opłaconych,
 • wypłata odsetek od obligacji serii AE (1/2015) w kwocie 336.000 zł oraz serii AF (2/2015) w kwocie 190.800 zł,
 • wykup obligacji serii AA, AB, AC, P wraz z należnymi odsetkami,
 • rozpoczęcie i zakończenie emisji obligacji serii AK (4/2016),
 • powołanie nowego członka Rady Nadzorczej Spółki – p. Joanny Andryszczak – Lewandowskiej,
 • wprowadzenie akcji serii A i B do ASO na Rynku NewConnect.
Wybrane wskaźniki i dane finansowe Grupy Kapitałowej EGB Investments
Opis
01.01 – 30.09.2015 r.  
01.01 – 30.09.2016 r.
Przychody ogółem 48 646 190 zł 39 430 761 zł
Przychody ze sprzedaży 42 232 118 zł 15 012 587 zł
Zysk ze sprzedaży 6 457 173 zł 4 526 017 zł
Zysk netto 5 423 168 zł 9 512 520 zł
Rentowność sprzedaży 15,29 % 30,15 %
ROE 15,84 % 11,11 %
ROA 6,61 % 4,87 %
Wskaźnik ogólnego zadłużenia 60,34 % 51,47 %
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego    152,43 % 106,16 %
EBIT 6 541 020 zł 4 507 032 zł
EBITDA 7 001 161 zł 5 015 226 zł
Komentarz Zarządu do wyników finansowych:

Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej w trzech kwartałach 2016 roku, w odniesieniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, determinowane były:

 • koncentracją spółki dominującej na podpisanych umowach o zarządzanie funduszami sekurytyzacyjnymi,
 • zwiększeniem przychodów z sekurytyzacji w spółce dominującej, będących pochodną alokacji kapitału w fundusze,
 • optymalizacją kosztów operacyjnych w spółce dominującej,
 • zmianą w strukturze Grupy Kapitałowej, tj. sprzedażą udziałów spółki zależnej EGB Finanse Sp. z o.o., w związku z czym okres porównawczy zawiera przychody ze sprzedaży wszystkich spółek z Grupy Kapitałowej, podczas gdy bieżący okres nie ujmuje przychodów ze sprzedaży EGB Finanse Sp. z o.o.,
 • podpisaniem umów o obsługę prawną sekurytyzowanych wierzytelności przez Kancelarię Prawną EGB Bartłomiej Świderski spółka komandytowa (maj 2016 roku).

Wyniki finansowe osiągnięte w trzech kwartałach 2016 roku są podyktowane przyjętą i konsekwentnie realizowaną strategią spółek z Grupy Kapitałowej, tj. inwestycją w nowe umowy o zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami. Windykacja tych wierzytelności charakteryzuje się stosunkowo wysokimi przychodami, natomiast ich wpływ następuje z pewnym przesunięciem od momentu rozpoczęcia procesu windykacji. Efekty tych inwestycji są już widoczne w omawianym okresie, jak również będą miały odzwierciedlenie w kolejnych okresach rozliczeniowych. Ponadto spółki z Grupy Kapitałowej utrzymują wysoką płynność, pozwalającą na terminową obsługę wyemitowanych przez nie papierów dłużnych, zarówno w odniesieniu do wykupu kolejnych serii, jak i wypłaty odsetek, stanowiących dla Obligatariuszy realny zysk z dokonanych przez nich inwestycji.

Pozostałe raporty:
2016
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej