06 września 2016

6 WRZEŚNIA 2016, NUMER RAPORTU EBI 42/2016

Przydział obligacji

 

Zarząd GetBack S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, że podjął datowane na 5 września 2016 r. uchwały, na mocy których przydzielił obligacje o łącznej wartości nominalnej równej 5.250.000 zł, tj. uchwałę w sprawie przydziału obligacji na okaziciela serii GG oraz uchwałę w sprawie przydziału obligacji na okaziciela serii GF.

 

Obligacje zostały wyemitowane na podstawie stosownych uchwał Zarządu GetBack S.A. Obligacje każdej z wyżej wymienionych serii zostały zaoferowane w trybie art. 33 pkt 2) ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach poprzez kierowanie propozycji nabycia obligacji do nie więcej niż 149 oznaczonych adresatów w sposób, który nie stanowi oferty publicznej papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

 

Obligacje wszystkich przedmiotowych serii są obligacjami na okaziciela, oprocentowanymi, niezabezpieczonymi, z terminem wykupu odpowiednio: seria GG – w dniu 15 grudnia 2016 r.; seria GF – w dniu 5 marca 2017 r. Obligacje serii GF mają formę dokumentu, natomiast obligacje serii GG nie będą miały formy dokumentu. Obligacje żadnej z w/w serii nie będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie ich do Alternatywnego Systemu Obrotu Catalyst tj. ani do alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ani do alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez BondSpot S.A.

 

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 3) Załącznika nr 4 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst”

oraz

§ 5 ust. 1 pkt 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO organizowanego przez BondSpot S.A. „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów instrumentów dłużnych”.

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Konrad Kąkolewski – Prezes Zarządu
  • Paweł Trybuchowski – Wiceprezes Zarządu
  • Anna Paczuska – Wiceprezes Zarządu
Pozostałe raporty:
2016
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej