21 lutego 2019

Raport Nr 54/2016

Zarząd EGB Investments S.A. przekazuje skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej EGB Investments za II kwartał 2016 r.

 

Najważniejsze wydarzenia w drugim kwartale 2016 roku:
 • Złożenie wniosku o wprowadzenie akcji na okaziciela serii A i B do Alternatywnego Systemu Obrotu Rynku NewConnect.
 • Podpisanie aneksu do umowy o zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszu ALTUS NS FIZ Wierzytelności 3.
 • Podpisanie porozumienia o rozwiązaniu umowy zlecenia zarządzania portfelem wierzytelności EGB Wierzytelności 1 NS FIZ.
 • Rozszerzenie składu Zarządu Spółki o Pana Marcina Grabarza, który objał stanowisko Wiceprezesa Zarządu.
 • Przydział 100.000 szt. Certyfikatów Inwestycyjnych serii A emitowanych przez ALTUS 49 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty o łącznej wartości 10.000.000 zł.
 • Wykup obligacji serii W i Ź wyemitowanych przez Spółkę wraz z należnymi odsetkami.
 • Wypłata odsetek od obligacji serii AG (3/2015) w kwocie 188.640 zł, oraz serii AD (9/2014) w kwocie 389.600 zł.
Wybrane wskaźniki i dane finansowe Grupy Kapitałowej EGB Investments
Opis
01.01 – 30.06.2015 r.  
01.01 – 30.06.2016 r.
Przychody ogółem 36 836 011 zł 17 665 684 zł
Przychody ze sprzedaży 31 500 965 zł 9 825 655 zł
Zysk ze sprzedaży 4 823 438 zł 3 319 338 zł
Zysk netto 4 818 948 zł 4 196 623 zł
Rentowność sprzedaży 15,31% 33,78%
ROE 25,44% 4,58%
ROA 11,16% 2,05%
Wskaźnik ogólnego zadłużenia 57,45% 52,92%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego    135,26% 112,45%
EBIT 4 878 078 zł 3 277 887 zł
EBITDA 5 193 944 zł 3 638 121 zł
Komentarz Zarządu do wyników finansowych:

Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej w pierwszym półroczu 2016 r., w odniesieniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, determinowane były:

   • koncentracją spółki dominującej na podpisanych umowach o zarządzanie funduszami sekurytyzacyjnymi,
   • zwiększeniem przychodów z sekurytyzacji w spółce dominującej, będących pochodną alokacji kapitału w fundusze,
   • optymalizacją kosztów operacyjnych w spółce dominującej,
   • zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej, tj. sprzedaży udziałów spółki zależnej EGB Finanse Sp. z o.o., w związku z czym okres porównawczy zawiera przychody ze sprzedaży wszystkich spółek z Grupy Kapitałowej, podczas gdy bieżący okres nie ujmuje przychodów ze sprzedaży EGB Finanse Sp. z o.o.
   • podpisanie umów o obsługę prawną sekurytyzowanych wierzytelności przez Kancelarię Prawną EGB Bartłomiej Świderski spółka komandytowa

Wyniki finansowe osiągnięte w pierwszym półroczu 2016 roku są podyktowane w głównej mierze przyjętą strategią spółki dominującej, tj. inwestycją w nowe umowy o zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami. Windykacja tych wierzytelności charakteryzuje się stosunkowo wysokimi przychodami, natomiast ich wpływ następuje z pewnym przesunięciem od momentu rozpoczęcia procesu windykacji. Efekty tych inwestycji są już widoczne w omawianym okresie, jak również będą miały odzwierciedlenie w kolejnych okresach rozliczeniowych. Również pod koniec maja 2016 roku zostały podpisane umowy o obsługę prawną sekurytyzowanych wierzytelności: ALTUS NSFIZ Wierzytelności, ALTUS NSFIZ Wierzytelności 2 i ALTUS NSFIZ Wierzytelności 3 przez Kancelarię Prawną EGB. Efekty działań prawnych będą widoczne w kolejnych okresach w postaci wzrostu przychodów ze sprzedaży. Ponadto spółki z Grupy Kapitałowej utrzymały wysoką płynność, pozwalającą na terminową obsługę wyemitowanych przez nie papierów dłużnych, zarówno w odniesieniu do wykupu kolejnych serii, jak i wypłaty odsetek, stanowiących dla Obligatariuszy realny zysk z dokonanych przez nich inwestycji.

Pozostałe raporty:
2016
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej