21 lutego 2019

Raport Nr 16/2017

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE EGB INVESTMENTS S.A. W DNIU 22 CZERWCA 2017 ROKU.

Treść raportu

EGB Investments S.A. przekazuje w załączeniu protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które miało miejsce 22 czerwca 2017 roku. Protokół zawiera treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, z uwzględnieniem:

  • liczby akcji, z których oddano ważne głosy,
  • procentowego udziału tychże akcji w kapitale zakładowym,
  • łącznej liczby ważnych głosów, w tym głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Jednocześnie Spółka informuje, iż Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów ogłoszonego porządku obrad i podjęło wszystkie uchwały objęte porządkiem obrad. Do protokołu Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono żadnych sprzeciwów, dotyczących podjętych uchwał.

 

Podstawa prawna

§ 4 ust. 2 pkt. 7, 7a, 8 i 9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Osoby reprezentujące spółkę

Marcin Grabarz – Wiceprezes Zarządu
Michał Kozdrowicz – Członek Zarządu

Pozostałe raporty:
2017
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej