21 lutego 2019

Raport Nr 111/2014

PODNIESIENIE WARTOŚCI PROGRAMU EMISJI OBLIGACJI.

Treść raportu

Zarząd EGB Investments S.A. informuje, iż przy współpracy z mBank S.A. (dotychczasowym Dealerem i Agentem Emisji) Spółka dokonała podniesienia wartości realizowanego Programu Emisji Obligacji z 60 mln zł do 80 mln zł. Zmiana została dokonana na podstawie podpisanej z mBank S.A. Umowy Zmieniającej, poprzedzonej uzyskaniem zgody Rady Nadzorczej oraz Zarządu, wyrażonych w stosownych uchwałach.

Ww. Umowa Zmieniająca wraz z załącznikiem w postaci Umowy Programu zastępuje obowiązujące dotychczas przy realizacji Programu Emisji Obligacji – Umowę Dealerską i Umowę Agencyjną.

Podniesienie progu emisji obligacji uzasadnione jest koniecznością pozyskania środków finansowych, jakie przeznaczone będą na zakup wierzytelności, których nabyciem EGB Investments S.A. będzie zainteresowana.

Informację o rozpoczęciu kolejnych emisji obligacji Spółka będzie przekazywała w kolejnych raportach bieżących.

Podstawa prawna

§3 ust. 1 oraz § 3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę

Krzysztof Matela – Prezes Zarządu
Jolanta Małgorzata Niewiarowska – Wiceprezes Zarządu

Pozostałe raporty:
2014
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej