21 lutego 2019

Raport Nr 69/2012

Zarząd EGB Investments S.A. przekazuje raport kwartalny Grupy Kapitałowej EGB Investments S.A. za III kwartał 2012 roku.
Najważniejsze wydarzenia w III kwartale 2012 r.:
  • Wypłata dywidendy dla Akcjonariuszy za rok 2011
  • Podpisanie umowy o zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszu MEGA DEBT NS FIZ pomiędzy EGB Investments S.A. a Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
  • Objęcie przez spółkę dominującą 610.000 sztuk certyfikatów inwestycyjnych serii B MEGA DEBT NS FIZ NSFIZ
  • Podniesienie progu Programu emisji obligacji EGB Investments S.A. z 40 do 60 mln zł
  • Podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej EGB Finanse sp. z o.o.
  • Zamknięcie emisji obligacji serii C przez EGB Finanse sp. z o.o.
  • Terminowy wykup obligacji w EGB Finanse Sp. z o.o. (seria A i B)
Wybrane wskaźniki i dane finansowe Grupy Kapitałowej EGB Investments
Opis
01.01 – 30.03.2012 r.  
01.04 – 30.06.2012 r.  
01.07 – 30.09.2012 r.
Przychody ogółem 12 156 507 zł 16 016 284 zł 14 220 032 zł
Przychody ze sprzedaży 12 041 252 zł 15 949 132 zł 13 997 196 zł
Zysk ze sprzedaży 1 272 310 zł 1 789 914 zł 3 785 108 zł
Zysk netto 314 196 zł 465 420 zł 2 566 199 zł
Rentowność sprzedaży 10,57% 11,22% 27,04%
ROE 15,23% 11,37% 13,77%%
ROA 7,46% 5,13% 6,48%
Wskaźnik ogólnego zadłużenia 51,56% 58,57% 55,12%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego    106,45% 141,41% 122,86%
EBIT 1 287 072 zł 1 780 490 zł 3 795 405 zł
EBITDA 1 487 354 zł 1 960 030 zł 3 965 229 zł
Komentarz Zarządu EGB Investments S.A.:

Trzeci kwartał 2012 roku zakończył się osiągnięciem bardzo satysfakcjonujących wyników finansowych. W opinii Zarządu spółki dominującej, wszystkie podmioty z Grupy Kapitałowej wykazują się wysoką sprawnością operacyjną, co pozwala realizować wyznaczane na kolejne okresy założenia w zakresie poziomu wypracowywanych przychodów i zysków. Przychody ogółem i przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej wzrosły o 90% w porównaniu do analogicznego okresu roku 2011 i osiągnęły poziom odpowiednio 14,2 mln zł i 14,0 mln zł. Odnotowaliśmy wzrost o blisko 90% także w zakresie zysku ze sprzedaży i o ponad 80% w zakresie zysku z działalności operacyjnej, w porównaniu do tego samego okresu roku 2011. Zysk netto Grupy Kapitałowej za III kwartał br. osiągnął poziom 2,6 mln zł, co stanowi 168% zysku netto wypracowanego w III kwartale ubiegłego roku.
Po dziewięciu miesiącach br. przychody ze sprzedaży stanowią 238% (42,0 mln zł) tej pozycji z roku ubiegłego i 150% pierwszego półrocza bieżącego roku. Znaczący jest wzrost m.in. zysku netto Grupy Kapitałowej, który w porównaniu do wyniku po dwóch kwartałach tego roku wzrósł ponad czterokrotnie i ukształtował się na poziomie 3,3 mln zł. Na osiągnięcie takich efektów wpływ miały m.in. rosnąca dynamika wzrostu przychodów generowanych przez spółkę zależną EGB Finanse sp. z o.o. oraz wysoki zysk netto spółki dominującej, będący rezultatem intensywnych działań windykacyjnych na etapie sądowym, urealnienia w czasie ponoszenia pozostałych kosztów rodzajowych oraz pełniejszego wykorzystania potencjału tkwiącego w funduszu sekurytyzacyjnym Mega Debt NSFIZ.

Pozostałe raporty:
2012
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010