24 września 2015

24 WRZEŚNIA 2015, NUMER RAPORTU EBI 24/2015

Emisja obligacji serii L

 

Zarząd Spółki GetBack S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, że w dniu 23 września 2015 r. podjął Uchwałę nr 70/2015 w sprawie emisji obligacji serii L.

 

Przedmiotem emisji jest nie więcej niż 25.000 (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy) obligacji na okaziciela serii L o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej 25.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów złotych). Obligacje zostaną zaoferowane w trybie art. 33 pkt 2) Ustawy o obligacjach poprzez kierowanie propozycji nabycia Obligacji do nie więcej niż 149 oznaczonych adresatów w sposób, który nie stanowi oferty publicznej papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Zgodnie z uchwałą nr 70/2015 z dnia 23 września 2015 r. w sprawie emisji obligacji serii L, będą to obligacje na okaziciela, oprocentowane, niezabezpieczone, z terminem wykupu na dzień 30 września 2019 r. oraz nie będą miały formy dokumentu.

 

Obligacje serii L będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie ich do Alternatywnego Systemu Obrotu Catalyst tj. alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez BondSpot S.A.

 

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 11) Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst”

oraz

§5 ust.1 pkt 11) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów instrumentów dłużnych”.

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Konrad Kąkolewski – Prezes Zarządu
  • Paweł Trybuchowski – Wiceprezes Zarządu
  • Michał Synoś – Członek Zarządu
Pozostałe raporty:
2015
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej