02 maja 2018

02 MAJA 2018, NUMER RAPORTU ESPI 60/2018 – Złożenie przez GetBack S.A. wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego wobec Emitenta w ramach procesu wszczęcia restrukturyzacji Emitenta na podstawie ustawy Prawo restrukturyzacyjne.

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd GetBack S.A. _”Emitent”_ informuje, że w dniu 02 maja 2018 r. Emitent złożył w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Wydział VIII Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego – przyspieszonego postępowania układowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne _tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1508, ze zm._. Uzasadnienie przyczyn powyższej czynności Emitent zakomunikował w raporcie bieżącym nr 57/2018 z dnia 30 kwietnia 2018 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _WE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE _Dz. Urz. WE L 173 z 12.06.2014_

 

Osoby reprezentujące podmiot:

Przemysław Dąbrowski – Członek Zarządu
Mariusz Brysik – Członek Zarządu

Pozostałe raporty:
2018
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej