23 grudnia 2019

23 GRUDNIA 2019, NUMER RAPORTU ESPI 86/2019 Powołanie Pana Pawła Pasternoka w skład Rady Nadzorczej GetBack S.A. w restrukturyzacji aktualnej kadencji

Powołanie Pana Pawła Pasternoka w skład Rady Nadzorczej GetBack S.A. w restrukturyzacji aktualnej kadencji
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd GetBack S.A. w restrukturyzacji _”Emitent „_ informuje, że w dniu 19 grudnia 2019 r. Walne Zgromadzenie Emitenta powzięło uchwałę powołującą w skład Rady Nadzorczej wspólnej trzyletniej kadencji Pana Pawła Pasternoka.Pan Paweł Pasternok posiada wykształcenie wyższe, jest magistrem prawa, absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Prawa Amerykańskiego organizowanej przez University of Florida Levin College of Law i Uniwersytet Warszawski.
Pan Paweł Pasternok jest radcą prawnym, członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie oraz posiada dyplom ukończenia studiów Executive MBA w Szkole Głównej Handlowej.
W 2006 r. pracował w kancelarii Salans D. Oleszczuk kancelaria prawnicza Sp. k. _obecnie Dentons Europe Oleszczuk Sp. k._. W 2007 r. pracował w kancelarii Noerr Stiefenhofer Lutz Sp. z o.o. _obecnie Noerr Biedecki sp. k_. Od 2007 r. do 2009 r. pracował w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego kolejno na stanowisku Referenta, Starszego Referenta i Specjalisty. Od 2009 r. pracuje w Quercus TFI S.A. kolejno na stanowisku Młodszego Inspektora Nadzoru, Inspektora Nadzoru, Z-cy Dyrektora ds. Prawnych oraz Dyrektora ds. Prawnych. Od 2017 r. do 2018 r. był prokurentem Quercus TFI S.A. Od 2018 r. jest członkiem Rady Nadzorczej iWealth Management Sp. z o.o., od kwietnia 2018 r. jest Członkiem Zarządu Quercus TFI S.A. Od 2019 r. Wiceprzewodniczący Rady Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami.

Działalność prowadzona przez Pana Pawła Pasternoka nie jest działalnością konkurencyjną wobec Emitenta. Pan Paweł Pasternok nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Paweł Pasternok – zgodnie ze złożonym oświadczeniem – nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 5 w związku z § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz. U. z 2018 r. poz. 757_.

 

Podpisy osób reprezentujących Emitenta:

Magdalena Nawłoka – p.o. Prezesa Zarządu

Tomasz Strama – Wiceprezes Zarządu

Pozostałe raporty:
2019
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej