18 lipca 2018

18 LIPCA 2018, NUMER RAPORTU ESPI 98/2018 Złożenie przez Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. wobec GetBack S.A. w restrukturyzacji oświadczeń woli o rozwiązaniu umów o zarządzanie portfelami wierzytelności

Złożenie przez Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. wobec GetBack S.A. w restrukturyzacji oświadczeń woli o rozwiązaniu umów o zarządzanie portfelami wierzytelności
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd GetBack S.A. w restrukturyzacji _”Emitent”_ informuje, że w dniu 18 lipca 2018 r. do Emitenta zostały doręczone – złożone na piśmie – oświadczenia woli spółki Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie _”Trigon”_ w przedmiocie rozwiązania przez Fundusze Inwestycyjne Zamknięte zarządzane przez Trigon _Fundusze Trigon Profit_ następujących umów łączących Trigon i Fundusze Inwestycyjne Zamknięte zarządzane przez Trigon z Emitentem:- umowy z dnia 12 maja 2017 r. o zarządzanie portfelem sekurytyzowanych wierzytelności funduszu i umowy z dnia 12 maja 2017 r. ustalającej zasady współpracy pomiędzy Trigon a Emitentem w przedmiocie bieżącego administrowania funduszem, obejmowania przez Emitenta certyfikatów funduszu, zarządzania jego aktywami oraz współpracy po realizacji gwarancji;

– umowy z dnia 02 marca 2017 r. o zarządzanie portfelem sekurytyzowanych wierzytelności funduszu i umowy z dnia 12 grudnia 2016 r. ustalającej zasady współpracy pomiędzy Trigon a Emitentem w przedmiocie bieżącego administrowania funduszem, obejmowania przez Emitenta certyfikatów funduszu, zarządzania jego aktywami oraz współpracy po realizacji gwarancji;

– umowy z dnia 01 marca 2017 r. o zarządzanie portfelem sekurytyzowanych wierzytelności funduszu i umowy z dnia 12 grudnia 2016 r. ustalającej zasady współpracy pomiędzy Trigon a Emitentem w przedmiocie bieżącego administrowania funduszem, obejmowania przez Emitenta certyfikatów funduszu, zarządzania jego aktywami oraz współpracy po realizacji gwarancji;

– umowy z dnia 01 marca 2017 r. o zarządzanie portfelem sekurytyzowanych wierzytelności funduszu i umowy z dnia 12 grudnia 2016 r. ustalającej zasady współpracy pomiędzy Trigon a Emitentem w przedmiocie bieżącego administrowania funduszem, obejmowania przez Emitenta certyfikatów funduszu, zarządzania jego aktywami oraz współpracy po realizacji gwarancji;

– umowy z dnia 23 lutego 2017 r. o zarządzanie portfelem sekurytyzowanych wierzytelności funduszu i umowy z dnia 19 grudnia 2016 r. ustalającej zasady współpracy pomiędzy Trigon a Emitentem w przedmiocie bieżącego administrowania funduszem, obejmowania przez Emitenta certyfikatów funduszu, zarządzania jego aktywami oraz współpracy po realizacji gwarancji;

– umowy z dnia 23 lutego 2017 r. o zarządzanie portfelem sekurytyzowanych wierzytelności funduszu i umowy z dnia 19 grudnia 2016 r. ustalającej zasady współpracy pomiędzy Trigon a Emitentem w przedmiocie bieżącego administrowania funduszem, obejmowania przez Emitenta certyfikatów funduszu, zarządzania jego aktywami oraz współpracy po realizacji gwarancji;

– umowy z dnia 02 czerwca 2016 r. o zarządzanie portfelem sekurytyzowanych wierzytelności funduszu i umowy z dnia 04 lipca 2016 r. ustalającej zasady współpracy pomiędzy Trigon a Emitentem w przedmiocie bieżącego administrowania funduszem, obejmowania przez Emitenta certyfikatów funduszu, zarządzania jego aktywami oraz współpracy po realizacji gwarancji;

– umowy z dnia 30 maja 2016 r. o zarządzanie portfelem sekurytyzowanych wierzytelności funduszu i umowy z dnia 30 maja 2016 r. ustalającej zasady współpracy pomiędzy Trigon a Emitentem w przedmiocie bieżącego administrowania funduszem, obejmowania przez Emitenta certyfikatów funduszu, zarządzania jego aktywami oraz współpracy po realizacji gwarancji;

– umowy z dnia 30 maja 2016 r. o zarządzanie portfelem sekurytyzowanych wierzytelności funduszu i umowy z dnia 30 maja 2016 r. ustalającej zasady współpracy pomiędzy Trigon a Emitentem w przedmiocie bieżącego administrowania funduszem, obejmowania przez Emitenta certyfikatów funduszu, zarządzania jego aktywami oraz współpracy po realizacji gwarancji;

W ocenie Trigon wyżej wymienione umowy zostały rozwiązane ze skutkiem natychmiastowym, tj. w ocenie Trigon nastąpiło to w dniu wpłynięcia wyżej wskazanego oświadczenia woli do Emitenta, a zatem w dniu 18 lipca 2018 r. W ocenie Trigon wyżej wymienione umowy zostały rozwiązane z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Emitenta.

W ocenie Emitenta takie rozwiązanie wyżej wymienionych umów nie jest możliwe do chwili, w której zakończony zostanie niezależny – prowadzony zgodnie z sugestią audytora Emitenta – przegląd transakcji sprzedaży/nabycia na rynku wtórnym portfeli wierzytelności.
W ocenie Emitenta w jakimkolwiek przypadku nie można przyjąć stanowiska, że wyżej wymienione umowy zostały rozwiązane z przyczyn lezących po stronie Emitenta.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _WE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE _Dz. Urz. WE L 173 z 12.06.2014_

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Przemysław Dąbrowski – Prezes Zarządu
Magdalena Nawłoka – Członek Zarządu

Pozostałe raporty:
2018
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej