15 lutego 2019

15 LUTEGO 2019, NUMER RAPORTU ESPI 12/2019 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GetBack S.A. w restrukturyzacji na dzień 14 marca 2019 r. na godzinę 11:00 oraz projekty uchwał

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GetBack S.A. w restrukturyzacji na dzień 14 marca 2019 r. na godzinę 11:00 oraz projekty uchwał

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
I. Termin i porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GetBack S.A. w restukturyzacji

Zarząd GetBack S.A. w restrukturyzacji _”Spółka”_ na podstawie przepisów z art. 398 w związku z art. 402_1_ § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych _”KSH”_, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 14 marca 2019 roku, na godz. 11:00 _”NWZ”_. NWZ odbędzie się w Warszawie, pod adresem: Centrum Konferencyjne Zielna, ul. Zielna 37, 00-108 Warszawa.
Zarząd Spółki wskazuje, że NWZ będzie miało następujący porządek obrad:
1_ Otwarcie Zgromadzenia.
2_ Wybór Przewodniczącego.
3_ Stwierdzenie ważności zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4_ Przyjęcie porządku obrad.
5_ Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej.
6_ Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.
7_ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu.
8_ Zamknięcie Zgromadzenia.

II. Opis procedur dotyczących uczestnictwa w NWZ
Zarząd Spółki przypomina o tym, że akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZ. Żądanie to powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad i powinno być przesłane do Spółki na piśmie lub w postaci elektronicznej na adres: wza@getbacksa.pl, najpóźniej w dniu 20 lutego 2019 r. z jednoczesnym udokumentowaniem przez akcjonariuszy ich uprawnienia do wykonywania powyższego prawa
Każdy akcjonariusz jest uprawniony podczas obrad NWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
Akcjonariusze są uprawnieni uczestniczyć w NWZ osobiście lub przez pełnomocników.
Regulamin NWZ nie przewiduje możliwości uczestnictwa w NWZ, czy też tym bardziej wypowiadania się lub głosowania za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej czy głosowania korespondencyjnego.

III. Dzień rejestracji uczestnictwa w NWZ przypada na dzień 26 lutego 2019 roku. Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami w dniu rejestracji uczestnictwa w NWZ tj. na 16 dni przed datą NWZ _tzw. record date_.

IV. Projekty uchwał NWZ
W załączeniu Zarząd Spółki prezentuje projekty uchwał na NWZ Spółki w dniu 14 marca 2019 roku.

V. Ogłoszenie o zwołaniu NWZ
W załączeniu Zarząd przedstawia treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Dokumentacja związana z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem dostępna jest na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://www.getbacksa.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia, w zakładce „Relacje Inwestorskie – Walne Zgromadzenie – NWZ 14.03.2019 r. ”

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Przemysław Dąbrowski – Prezes Zarządu
Magdalena Nawłoka – Członek Zarządu

Pozostałe raporty:
2019
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej