03 lipca 2020

3 LIPCA 2020, NUMER RAPORTU ESPI 27/2020 Zawarcie porozumienia z Kancelarią Prawną Getback Mariusz Brysik sp.k

Zawarcie porozumienia z Kancelarią Prawną Getback Mariusz Brysik sp.k.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Getback S.A. _”Emitent”_ informuje o zawarciu w dniu 2 lipca 2020 roku porozumienia regulującego wzajemne roszczenia Emitenta, spółki z Grupy kapitałowej Emitenta – Bakura Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. _”Bakura”_ oraz Kancelarii Prawnej Getback Mariusz Brysik sp.k. _”KPMB”_. Na mocy porozumienia, w związku z obniżeniem wysokości wkładu kapitałowego Emitenta w KPMB, _ tj. tytułem zwrotu części wniesionego przez Emitenta do KPMB wkładu oraz wypłaty przypadających na rzecz Emitenta udziałów kapitałowych w majątku KPMB_, Emitent _i_ otrzymał od KPMB:

a. przekaz wierzytelności wobec funduszy własnych Emitenta oraz zewnętrznych w łącznej wysokości 4.306.583,54 złotych oraz
b. przelew wierzytelności wobec funduszy własnych Emitenta oraz zewnętrznych, których łączna wartość _wierzytelności głównych_ wynosi 179.212.158,65
a następnie _ii_ sprzedał pozostały ogół praw i obowiązków komandytariusza w spółce KPMB na rzecz podmiotu trzeciego MM INV sp. z o.o. z/s we Wrocławiu.

Na skutek wejścia w życie porozumienia i podjętych na zgromadzeniu wspólników KPMB uchwał, KMPB przestała być jednostką zależną od Emitenta gdyż Emitent ani żadne podmioty z Grupy Kapitałowej Emitenta nie posiadają obecnie wkładów kapitałowych, udziałów kapitałowych czy też ogółu praw i obowiązków komandytariusza w KMPB.

W wyniku realizacji porozumienia Emitent pozyska aktywa pomagające Emitentowi w wykonaniu jego zobowiązań wynikających z układu z wierzycielami Emitenta, zatwierdzonego postanowieniem Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Wydział VIII Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie pod sygn. akt VIII GRp 4/18.

Podpisy osób reprezentujących Emitenta:

Magdalena Nawłoka – p.o. Prezesa Zarządu

Radosław Barczyński – Członek Zarządu

 

Godzina publikacji raportu: 15:52

Pozostałe raporty:
2020
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej