20 stycznia 2023

20 STYCZNIA 2023, NUMER RAPORTU ESPI 3/2023 – Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2023 roku

Zarząd Capitea S.A. („Emitent”), działając na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Dz. U. poz. 757 („Rozporządzenie”) podaje do publicznej wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2023 roku.

  • jednostkowy raport roczny Capitea S.A. za rok obrotowy 2022 – 28 kwietnia 2023 r.,
  • skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Capitea za rok obrotowy 2022 – 28 kwietnia 2023 r.,
  • skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Capitea za I kwartał 2023 r. – 30 maja 2023 r.,
  • skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej Capitea za I półrocze 2023 r. – 29 września 2023 r.,
  • skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Capitea za III kwartał 2023 r. – 29 listopada 2023 r.,

Ponadto, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2022 z dnia 28 stycznia 2022, Emitent przekazuje nowe – przyspieszone terminy publikacji raportów okresowych zaległych tj.:

  • skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Capitea za I kwartał 2020 r. – 28 lipca 2023 r.,
  • skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Capitea za III kwartał 2020 r. – 29 września 2023 r.,
  • skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Capitea za I kwartał 2021 r. – 28 lipca 2023 r.,
  • skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Capitea za III kwartał 2021 r. – 29 września 2023 r.

Emitent wskazuje, iż na podstawie § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia, w skonsolidowanych raportach kwartalnych zamieszczać będzie kwartalne informacje finansowe, a w skonsolidowanym raporcie półrocznym – skrócone półroczne sprawozdanie finansowe wraz z raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu dotyczącego tego sprawozdania.

Zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Emitent informuje o rezygnacji z publikacji raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2023 r. oraz IV kwartał 2023 r.

 

Podpisy osób reprezentujących Emitenta:

Radosław Barczyński – Prezes Zarządu

Paulina Pietkiewicz – Członek Zarządu

 

Godzina publikacji raportu: 9:15

Pozostałe raporty:
2023
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej