30 października 2019

30 PAŹDZIERNIKA 2019, NUMER RAPORTU ESPI 75/2019 Złożenie pozwu przeciwko Lartiq Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A._dawniej Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Złożenie pozwu przeciwko Lartiq Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A._dawniej Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A._
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd GetBack S.A. w restrukturyzacji _”Emitent”_ informuje, że powziął od swojego pełnomocnika procesowego informację o wniesieniu w dniu 25 października 2019 r. do Sądu Okręgowego w Warszawie, pozwu o zapłatę przez pozwanego – Lartiq Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. _”Lartiq”_ z siedzibą w Warszawie _dawniej Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A._ na rzecz Emitenta kwoty 49.200.000,00 zł _słownie: czterdzieści dziewięć milionów dwieście tysięcy złotych_ wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 26 czerwca 2018 r. do dnia zapłaty. Ponadto Emitent wniósł o zasądzenie od Lartiq na rzecz Emitenta kosztów postępowania, w tym trzykrotności kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.Dochodzona przez Emitenta kwota to równowartość kwoty uiszczonej przez Emitenta na rzecz Lartiq, na podstawie umowy świadczenia usług obsługi portfeli inwestycyjnych z dnia 9 sierpnia 2017r. zawartej między Emitentem a Lartiq _”Umowa”_. W pierwszej kolejności Emitent wywodzi żądanie zwrotu ww. kwoty jako świadczenia nienależnego , opartego w szczególności na twierdzeniu o nieważności Umowy, ewentualnie na podstawie przepisów o odpowiedzialności za czyny niedozwolone.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Paulina Pietkiewicz – Członek Zarządu

Magdalena Nawłoka – Wiceprezes Zarządu

Pozostałe raporty:
2019
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej