11 sierpnia 2017

11 SIERPNIA 2017, NUMER RAPORTU ESPI 85/2017 – Zatwierdzenie i publikacja aneksu nr 10 do prospektu emisyjnego akcji GetBack S.A.

Zatwierdzenie i publikacja aneksu nr 10 do prospektu emisyjnego akcji GetBack S.A.

 

NINIEJSZY MATERIAŁ NIE MOŻE BYĆ ROZPOWSZECHNIANY, BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO, W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADZIE I JAPONII ANI JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ STANOWIŁOBY TO NARUSZENIE WŁAŚCIWYCH PRZEPISÓW PRAWA LUB WYMAGAŁOBY REJESTRACJI.

Zarząd Getback S.A. („Spółka”) informuje o zatwierdzeniu w dniu 11 sierpnia 2017 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego aneksu nr 10 („Aneks nr 10”) do prospektu emisyjnego akcji Spółki („Prospekt”) sporządzonego na potrzeby pierwszej oferty publicznej akcji Spółki. Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 16 czerwca 2017 r., o czym Spółka informowała w swoim raporcie bieżącym nr 33/2017 z dnia 16 czerwca 2017 r.

Aneks nr 10 został sporządzony w związku z zawarciem w dniu 9 sierpnia 2017 r. przez Spółkę z Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Trigon TFI”) umowy ramowej na świadczenie usług obsługi portfeli inwestycyjnych („Umowa Ramowa”), na podstawie której Trigon TFI zobowiązała się spowodować, że od dnia zawarcia Umowy Ramowej do dnia 30 czerwca 2022 r., Trigon TFI będzie podejmować wszelkie możliwe i niezbędne czynności mające na celu aby wszystkie portfele inwestycyjne obejmujące wierzytelności funduszy sekurytyzacyjnych zarządzanych przez Trigon TFI i jej podmioty powiązane w dniu zawarcia Umowy Ramowej oraz w przyszłości, z wyłączeniem funduszy wskazanych w Umowie Ramowej („Fundusze”), były zarządzane wyłącznie przez Spółkę lub jej podmioty powiązane, o ile Spółka lub jej podmioty powiązane będą spełniać kryteria umożliwiające Trigon TFI dokonanie takiego powierzenia na ich rzecz, a obsługa prawna w zakresie zarządzania takimi portfelami inwestycyjnymi obejmującymi wierzytelności polegająca na dochodzeniu wierzytelności na drodze sądowej i egzekucyjnej była na zasadzie wyłączności świadczona przez kancelarię prawną, w której Spółka jest komandytariuszem lub inną kancelarię wskazaną przez Spółkę („Kancelaria Prawna”).

W celu wykonania powyższych zobowiązań Trigon TFI zobowiązała się do zawierania wyłącznie z, odpowiednio, Spółką lub jej podmiotami powiązanymi oraz Kancelarią Prawną umów o zarządzanie portfelem inwestycyjnym obejmującym wierzytelności danego Funduszu oraz umów o obsługę prawną danego Funduszu w zakresie reprezentacji przy dochodzeniu wierzytelności na drodze sądowej i egzekucyjnej, a także do podjęcia pozostałych czynności o charakterze przygotowawczym w tym zakresie.

W przypadku niewywiązania się przez Trigon TFI z powyższych zobowiązań, Spółce przysługiwać będzie kara umowna na warunkach przewidzianych w Umowie Ramowej. Jednocześnie Trigon TFI i Spółka mają prawo do wypowiedzenia Umowy Ramowej na warunkach w niej określonych.

Dodatkowo, na warunkach wskazanych w Umowie Ramowej, Trigon TFI zobowiązała się podjąć starania mające na celu przygotowania sieci dystrybucji w celu pozyskiwania przez Trigon TFI z sieci dystrybucji wpłat na certyfikaty inwestycyjne emitowane przez Fundusze w wysokości określonej w umowie.

W związku z poniesionymi przez Trigon TFI kosztami dotyczącymi przygotowania do zarządzania portfelami inwestycyjnymi obejmującymi wierzytelności Funduszy oraz dystrybucji Funduszy, Spółka zobowiązała się zapłacić na rzecz Trigon TFI zryczałtowane wynagrodzenie na warunkach rynkowych oraz rygorach za niewywiązanie się ze zobowiązań na zasadach określonych w Umowie Ramowej.

Postanowienia Umowy Ramowej wskazane w akapitach poprzedzających stają się skuteczne z dniem zapłaty przez Spółkę na rzecz Trigon TFI wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa powyżej.

Zarząd Spółki informuje, że Aneks nr 10 został opublikowany w dniu 11 sierpnia 2017 r. w formie elektronicznej na stronie internetowej Spółki (www.getbacksa.pl) oraz dodatkowo, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronie internetowej oferującego, którym jest Haitong Bank S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce (www.haitongib.com/pl).

Zastrzeżenia prawne:

Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do dystrybucji w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie ani Japonii. Niniejszy materiał (oraz zawarte w nim informacje) nie zawiera ani nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych, ani też zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych, w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie lub Japonii, ani w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której taka oferta lub zaproszenie byłyby sprzeczne z prawem. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami (U.S. Securities Act of 1933) i nie będą oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Nie będzie prowadzona żadna oferta publiczna papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

W Wielkiej Brytanii niniejszy materiał jest udostępniany i przeznaczony wyłącznie dla „kwalifikowanych inwestorów” w rozumieniu art. 2 ust. (1) lit. (e) Dyrektywy w sprawie Prospektu (Dyrektywa 2003/71/WE), którymi są: (a) osoby mające doświadczenie zawodowe w zakresie inwestycji, które spełniają kryteria definicji „profesjonalnych inwestorów” (ang. investment professionals) określone w art. 19(5) Rozporządzenia z 2005 roku w Sprawie Ofert Papierów Wartościowych będącego aktem wykonawczym do Ustawy o Usługach i Rynkach Finansowych z 2000 roku (The Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005) („Rozporządzenie”), (b) podmioty o wysokiej wartości netto (ang. high net worth) spełniające kryteria określone w art. 49 (2) (a) do (d) Rozporządzenia oraz (c) inne osoby, którym może zostać w sposób legalny przekazane (osoby te będą łącznie nazywane „Osobami Uprawnionymi”). Papiery wartościowe, a także każde zaproszenie, oferta, zapis, zlecenie kupna lub nabycia w inny sposób takich papierów wartościowych będą udostępniane wyłącznie Osobom Uprawnionym i mogą zostać zawarte wyłącznie z udziałem Osób Uprawnionych. Osoby, które nie są Osobami Uprawnionymi, nie powinny działać w oparciu o informacje zamieszczone w niniejszym materiale, ani w oparciu o zawarte w nich treści, ani na nich polegać.

Haitong Bank S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, mBank S.A., Mercurius Dom Maklerski sp. z o.o., Pekao Investment Banking S.A., Raiffeisen Centrobank AG, Trigon Dom Maklerski S.A., Wood & Company Financial Services A.S., Spółka Akcyjna, Oddział w Polsce oraz Vestor Dom Maklerski S.A. („Menadżerowie Oferty”) działają wyłącznie na rzecz Spółki i akcjonariusza sprzedającego. Nie będą oni uważać żadnej innej osoby za swojego klienta w związku z Pierwszą Ofertą Publiczną ani ponosić odpowiedzialności wobec kogokolwiek poza Spółką i akcjonariuszem sprzedającym w kontekście zapewniania ochrony swoim klientom, ani świadczyć doradztwa w zakresie Pierwszej Oferty Publicznej lub innych spraw, transakcji lub uzgodnień, o których mowa w niniejszym materiale. Żaden z Menadżerów Oferty, ich dyrektorów, członków kierownictwa, pracowników, doradców ani agentów nie ponosi odpowiedzialności ani nie składa oświadczeń i zapewnień, wyraźnych czy dorozumianych, w zakresie prawdziwości, poprawności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym materiale (ani w zakresie ewentualnych pominięć informacji w tym materiale), lub w innych informacjach dotyczących Spółki lub jej podmiotów zależnych lub powiązanych, czy to w formie pisemnej, ustnej, wizualnej czy elektronicznej i niezależnie od sposobu transmisji lub udostępnienia, ani z tytułu strat wynikających w jakikolwiek sposób z korzystania z tych materiałów lub ich treści lub w inny sposób z nimi związanych.

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i w żadnym przypadku nie stanowi oferty ani zaproszenia, jak również podstaw podjęcia decyzji w przedmiocie inwestowania w papiery wartościowe Spółki. Prospekt emisyjny, sporządzony w związku z ofertą i dopuszczeniem akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i zatwierdzony w dniu 16 czerwca 2017 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego, jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce i publicznej ofercie jej akcji w Polsce („Oferta”). W związku z Ofertą w Polsce i dopuszczeniem akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Spółka udostępniła Prospekt na swojej stronie internetowej pod adresem www.getbacksa.pl. Dodatkowo, wyłącznie w celach informacyjnych, Prospekt jest dostępny na stronie internetowej oferującego, którym jest Haitong Bank S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce (www.haitongib.com/pl).

Niniejszy materiał nie stanowi informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną bądź rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Anna Paczuska – Wiceprezes Zarządu
  • Paweł Trybuchowski – Wiceprezes Zarządu
Pozostałe raporty:
2017
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej