28 czerwca 2019

28 CZERWCA 2019, NUMER RAPORTU ESPI 58/2019 Opóźniona informacja poufna – ustanowienie zabezpieczenia oraz zawarcie i wykonanie porozumienia z Globus Sp. z o.o.

Opóźniona informacja poufna – ustanowienie zabezpieczenia oraz zawarcie i wykonanie porozumienia z Globus Sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 4 MAR – zawiadomienie o opóźnieniu ujawnienia informacji poufnej.
Treść raportu:
Zarząd GetBack S.A. w restrukturyzacji _”Spółka”_ przekazuje do publicznej wiadomości informację, której upublicznienie zostało opóźnione na podstawie art. 17 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylające dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE _Rozporządzenie MAR_, tj. informuje o ustanowieniu na rzecz wierzyciela Globus Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie _”Globus”_ zabezpieczenia na aktywach Spółki, zgodnie z tytułem wykonawczym wydanym na mocy postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie XXVI Wydział Gospodarczy z dnia 03 czerwca 2019 r.; sygnatura akt: XXCI GCo 132/19 _zaopatrzony w klauzulę wykonalności z dnia 03 czerwca 2019 r._.
Wskazane zabezpieczenie związane jest ze sporem o zapłatę, który jest zawisły pomiędzy Globus a Spółką.
Podstawą prawną do ustanowienia zabezpieczenia są przepisy z art. 910 i nast. ustawy Kodeks postępowania cywilnego.
Wskazane zabezpieczenie – o wartości ok. 47,3 mln PLN – zostało ustanowione na wierzytelnościach przysługujących Spółce względem easyDEBT NSFIZ zarządzanym przez Noble Funds TFI S.A.; oraz na instrumentach finansowych znajdujących się w Debito NSFIZ zarządzanym przez Saturn TFI S.A.; GetPro NSFIZ zarządzanym przez Saturn TFI S.A.; Universe 3 NSFIZ zarządzanym przez Saturn TFI S.A.; Centauris 2 NSFIZ zarządzanym przez Saturn TFI S.A.Spółka wskazuje to, że jest w sporze prawnym z Globus w przedmiocie zasadności roszczeń Globus Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.Spółka jednocześnie informuje o zawarciu przez Spółkę z Globus umowy typu stand-still.
Na mocy postanowień przedmiotowej umowy strony postanowiły to, że:
_a_ Spółka nie będzie zaskarżała postanowienia, o którym poinformowała w niniejszym raporcie bieżącym, w zakresie w jakim Sąd zabezpieczył roszczenie Globus poprzez dokonanie zajęcia 918 certyfikatów inwestycyjnych serii 2 Centauris oraz sumy zabezpieczenia do kwoty 20.000.000,00 PLN; Spółka jest jednocześnie uprawniona zaskarżyć wyżej powołane postanowienie w pozostałym zakresie;
_b_ Spółka zobowiązała się nie zaskarżać czynności komornika w ramach postępowania komorniczego dotyczących zajęcia 918 certyfikatów inwestycyjnych Centauris; Spółka jest uprawniona zaskarżyć pozostałe czynności komornika dokonane w postępowaniu komorniczym;
_c_ Spółka zobowiązała się spowodować to, że Centauris nie będzie zbywał swoich aktywów poniżej ceny rynkowej/warunków rynkowych w terminie związania stron powołaną umową
_d_ Spółka zobowiązała się do tego, że jeżeli wartość 918 certyfikatów inwestycyjnych serii 2 Centauris spadnie poniżej 20.000.000,00 PLN, to Spółka ustanowi albo spowoduje ustanowienie uzupełniającego do kwoty 20.000.000,00 PLN zabezpieczenia roszczenia Globus w sposób uzgodniony przez strony w odrębnym dokumencie, nie wykluczając w szczególności rozszerzenia zajęcia w ramach postępowania komorniczego na taką liczbę certyfikatów inwestycyjnych Centauris, aby łączna wartość zajętych certyfikatów inwestycyjnych Centauris wynosiła nie mniej niż 20.000.000,00 PLN;
_c_ Spółka zobowiązała się na bieżąco informować o sytuacji finansowej Centauris, w tym w szczególności o wartości certyfikatów inwestycyjnych oraz wartości aktywów, w tym aktywów zastawionych;
_e_ Globus zobowiązał się, że w terminie 1 dnia roboczego od dnia, w którym spełnione będą łącznie następujące warunki: _1_ doręczenia Globus kopii _w postaci elektronicznej lub innej_ zażalenia Emitenta na postanowienie wraz z prezentatą _potwierdzeniem wpływu do Sądu_ albo potwierdzeniem nadania przesyłką poleconą do Sądu, którego zakres zaskarżenia nie obejmuje _i_ udzielenia zabezpieczenia w postaci dokonania zajęcia 918 certyfikatów inwestycyjnych serii 2 Centauris oraz _ii_ sumy zabezpieczenia do kwoty 20.000.000,00 PLN; _2_ niewniesienia przez Spółkę w terminie do dnia 19 czerwca 2019 r. skargi na dokonane przez komornika w dniu 5 czerwca zajęcia dotyczące 918 certyfikatów inwestycyjnych serii 2 Centauris; _3_ doręczenia Globus kopii _w postaci elektronicznej lub innej_ pisemnego oświadczenia zarządu Spółki, złożonego nie wcześniej niż 20 czerwca 2019 r., że wniesione środki zaskarżenia bądź jakiekolwiek inne środki zaskarżenia, nie są sprzeczne z powołaną wyżej umową, postanowienie oraz dokonane przez komornika w dniu 5 czerwca zajęcia dotyczące 918 certyfikatów inwestycyjnych serii 2 Centauris nie zostały zaskarżone w inny sposób; złoży u komornika pismo, w którym oświadczy, że cofa wniosek o wykonanie postanowienia, który wywołał postępowanie komornicze co do zajęcia wszystkich certyfikatów inwestycyjnych oraz wierzytelności wskazanych w postanowieniu za wyjątkiem wniosku o zajęcie 918 certyfikatów inwestycyjnych serii 2 Centauris; wniesie o natychmiastowe wydanie postanowienia o uchyleniu wszystkich zajęć dokonanych przez komornika w ramach postępowania komorniczego, za wyjątkiem zajęcia 918 certyfikatów inwestycyjnych serii 2 Centauris; wniesie o kontynuowanie postępowania komorniczego wyłącznie w zakresie 918 certyfikatów inwestycyjnych serii 2 Centauris oraz o umorzenie postępowania komorniczego w pozostałym zakresie.
_f_ Globus zobowiązał się, że nie wniesie do komornika, ani innego komornika sądowego pisma _wniosku_ skutkującego zajęciem składnika majątkowego lub składników majątkowych Spółki innych niż 918 certyfikatów inwestycyjnych serii 2 Centauris.
Nadzorca Sądowy wyraził zgodę na zawarcie wyżej powołanej umowy. Umowa jest ważna i skuteczna od dnia jej zawarcia. Spółka informuje o wykonaniu umowy przez jej strony.

Spółka dodatkowo informuje o doręczeniu Spółce w dniu 28 czerwca 2019 r. postanowienia komornika w sprawie umorzenia postępowania zabezpieczającego w wyżej wskazanym zakresie _tj. w zakresie wynikającym z wyżej powołanej umowy_.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Magdalena Nawłoka – Wiceprezes Zarządu

Przemysław Dąbrowski – Wiceprezes Zarządu

Pozostałe raporty:
2019
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej