03 marca 2022

3 MARCA 2022, NUMER RAPORTU ESPI 8/2022 – Przyspieszona wypłata całości 5. oraz części 6. raty układowej

Capitea S.A (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje o wejściu w życie warunkowej uchwały Zarządu Emitenta z dnia 4 listopada 2021 r. w przedmiocie przyspieszonej wypłaty całej 5-tej (piątej) i części 6-tej (szóstej) raty układowej wynikającej z układu zatwierdzonego na mocy  prawomocnego  postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu z dnia 6 czerwca 2019 r. wydanego w toku przyspieszonego postępowania układowego wobec Spółki, o sygn. akt VIII GRp 4/18 (dalej: ,,Układ”), pod warunkiem zwolnienia przez Prokuraturę Regionalną w Warszawie całości środków finansowych pochodzących z ugody zawartej przez Spółkę z Lartiq TFI S.A., które zostały uznane za dowód rzeczowy oraz przekazane na rachunek Prokuratury Regionalnej w Warszawie prowadzącej postępowanie pod sygn . RP I Ds. 11.2018 (dalej: ,,Warunek”).

 

W związku z ziszczeniem się Warunku – o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 7/2022 z dnia 3 marca 2022 r. – Emitent dokona przyspieszonej wypłaty 5. raty układowej w całości oraz 6. raty układowej w części tj. 20% (dalej: „Przyspieszona Wypłata Rat Układowych”) wynikających z Układu.

Przyspieszona Wypłata Rat Układowych obejmować będzie wierzytelności bezsporne zgodnie z sądownie zatwierdzonym Spisem Wierzytelności i rozpocznie się w dniu 4 marca 2022 r. – to jest w terminie wcześniejszym niż wynikające z Układu daty 30 września 2022 r. oraz 31 marca 2023 r., oraz będzie realizowana w okresie od 4 marca 2022 r. do 25 marca 2022 r.:

  • za pośrednictwem podmiotów prowadzących ewidencję danych Obligacji lub KDPW i podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych, na których zapisane są obligacje,
  • w przypadku obligacji posiadających formę dokumentu – przez Spółkę.

Podpisy osób reprezentujących Emitenta:

Radosław Barczyński – Prezes Zarządu

Paulina Pietkiewicz – Członek Zarządu

 

Godzina publikacji raportu: 22:20

Pozostałe raporty:
2022
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej