27 maja 2019

27 MAJA 2019, NUMER RAPORTU ESPI 46/2019 Przedterminowy wykup obligacji serii G

Przedterminowy wykup obligacji serii G
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd GetBack S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie _dalej: „Spółka”_, w nawiązaniu do raportów bieżących Spółki nr 36/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r. oraz nr 45/2019 z dnia 16 maja 2019 r. informuje o dokonanym w dniu 27 maja 2019 r. przedterminowym wykupie 14.800 sztuk obligacji serii G _kod ISIN: PLGTBCK00016_ o wartości nominalnej 1.000,00 złotych każda, o łącznej wartości nominalnej 14.800.000,00 złotych. W związku z powyższym przedterminowym wykupem na żądanie Emitenta objęte zostały wszystkie obligacje serii G.
Przedterminowy wykup wyżej wskazanych obligacji został dokonany ze środków pieniężnych EasyDEBT NSFIZ, które to środki zostały pozyskane przez fundusz w wyniku zawarcia i realizacji umowy przyrzeczonej z funduszami sekurytyzacyjnymi oraz spółkami z Grupy Kapitałowej Hoist Finance AB, o zawarciu której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 38/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Magdalena Nawłoka – Wiceprezes Zarządu
Przemysław Dąbrowski – Wiceprezes Zarządu

Pozostałe raporty:
2019
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej