05 października 2018

5 PAŹDZIERNIKA 2018, NUMER RAPORTU ESPI 118/2018 Korekta oczywistej omyłki pisarskiej w treści raportu rocznego GetBack S.A. w restrukturyzacji za rok 2017 i w treści skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej GetBack za rok 2017

Korekta oczywistej omyłki pisarskiej w treści raportu rocznego GetBack S.A. w restrukturyzacji za rok 2017 i w treści skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej GetBack za rok 2017

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd GetBack S.A. w restrukturyzacji _”Emitent”_ przekazuje do publicznej wiadomości informację dotyczącą oczywistej omyłki pisarskiej w treści raportu rocznego Emitenta za rok 2017 i w treści skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej GetBack za rok 2017.

W treści dokumentu pod nazwą Sprawozdanie Zarządu z Działalności GetBack S.A. za rok 2017, który to dokument stanowi element raportu rocznego Emitenta za rok 2017 na s. 37 jest:

W związku z poniesionymi przez Trigon TFI kosztami dotyczącymi przygotowania do zarządzania portfelami inwestycyjnymi obejmującymi wierzytelności Funduszy oraz dystrybucji Funduszy, Spółka zobowiązała się zapłacić na rzecz Trigon TFI zryczałtowane wynagrodzenie na warunkach rynkowych oraz rygorach za niewywiązanie się ze zobowiązań na zasadach określonych w Umowie Ramowej.

a powinno być:

W związku z poniesionymi przez Trigon TFI kosztami dotyczącymi przygotowania do zarządzania portfelami inwestycyjnymi obejmującymi wierzytelności Funduszy oraz dystrybucji Funduszy, Spółka zobowiązała się zapłacić na rzecz Trigon TFI zryczałtowane wynagrodzenie _które może być oparte na rygorach za niewywiązanie się ze zobowiązań na zasadach określonych w Umowie Ramowej_.

W treści dokumentu pod nazwą Sprawozdanie zarządu z działalności grupy kapitałowej GetBack za rok 2017, na s. 39 jest:

W związku z poniesionymi przez Trigon TFI kosztami dotyczącymi przygotowania do zarządzania portfelami inwestycyjnymi obejmującymi wierzytelności Funduszy oraz dystrybucji Funduszy, Spółka zobowiązała się zapłacić na rzecz Trigon TFI zryczałtowane wynagrodzenie na warunkach rynkowych oraz rygorach za niewywiązanie się ze zobowiązań na zasadach określonych w Umowie Ramowej.

a powinno być

W związku z poniesionymi przez Trigon TFI kosztami dotyczącymi przygotowania do zarządzania portfelami inwestycyjnymi obejmującymi wierzytelności Funduszy oraz dystrybucji Funduszy, Spółka zobowiązała się zapłacić na rzecz Trigon TFI zryczałtowane wynagrodzenie _które może być oparte na rygorach za niewywiązanie się ze zobowiązań na zasadach określonych w Umowie Ramowej_.

Emitent wskaże, że na powyższe oczywiste omyłki pisarskie Emitent wskazywał pośrednio w raportach ESPI Emitenta nr 95/2018 z dnia 18 lipca 2018 r.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Przemysław Dąbrowski – Prezes Zarządu
Magdalena Nawłoka – Członek Zarządu

Pozostałe raporty:
2018
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej