27 czerwca 2024

27 CZERWCA 2024, NUMER RAPORTU ESPI 24/2024 – Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capitea S.A., które odbyło się w dniu 27 czerwca 2024 r.

27 CZERWCA 2024, NUMER RAPORTU ESPI 24/2024 – Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capitea S.A., które odbyło się w dniu 27 czerwca 2024 r.

Zarząd Capitea S.A. (dalej: „Emitent”) przekazuje w załączeniu treść uchwał, które zostały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 27 czerwca 2024 r., wraz z informacją, dotyczącą liczby akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczbą głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Treść dokumentów będących przedmiotem głosowania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia została udostępniona na stronie internetowej Emitenta pod adresem: https://capitea.pl/walne-zgromadzenia/zwz-27-06-2024/.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757, ze zm.)

Podpisy osób reprezentujących Emitenta:

Radosław Barczyński – Prezes Zarządu

Daniel Ofiara – Członek Zarządu​

Pozostałe raporty:
2024
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej