22 września 2017

22 września 2017, NUMER RAPORTU ESPI 97/2017 – Ogłoszenie żądania przymusowego wykupu akcji EGB Investments S.A.

Ogłoszenie żądania przymusowego wykupu akcji EGB Investments S.A.

 

Zarząd GetBack S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 22 września 2017 roku, działając na podstawie art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1639) ogłosił żądanie przymusowego wykupu akcji EGB Investments S.A. z siedzibą w Bydgoszczy („EGB”) („Przymusowy Wykup”) należących do wszystkich pozostałych akcjonariuszy („Akcjonariusze Mniejszościowi”).

Przedmiotem Przymusowego Wykupu są wszystkie pozostałe akcje EGB („Wykupywane Akcje”), tj. 81.158 (słownie: osiemdziesiąt jeden tysięcy sto pięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda, uprawniające łącznie ich posiadaczy do wykonywania 0,62% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu EGB. Wykupywane Akcje są zdematerializowane i oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN: PLEGBIV00012. Akcje są dopuszczone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) NewConnect i oznaczone skrótem „EGB”.

Dzień wykupu został ustalony na 27 września 2017 roku, a cena wykupu jednej Wykupywanej Akcji wynosi 16,00 PLN (słownie: szesnaście złotych).

W dniu wykupu Akcjonariusze Mniejszościowych objęci wykupem zostaną pozbawieni praw z akcji, co nastąpi w drodze zapisania tych akcji na rachunku papierów wartościowych Spółki.

Szczegółowe warunki Przymusowego Wykupu zostały zamieszczone w „Informacji o zamiarze nabycia akcji EGB w drodze przymusowego wykupu” sporządzonej zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14 listopada 2005 roku w sprawie nabywania akcji spółki publicznej w drodze przymusowego wykupu (Dz. U. z 2005 r. poz. 1948), podanej do publicznej wiadomości w dniu 22 września 2017 roku.

Szczegółowe warunki Przymusowego Wykupu stanowią załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

 

 

Podstawa prawna:

Inne uregulowania

 

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Konrad Kąkolewski – Prezes Zarządu
  • Marek Patuła – Członek Zarządu
Pozostałe raporty:
2017
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej