04 lutego 2020

4 LUTEGO 2020, NUMER RAPORTU ESPI 6/2020 Wniesienie powództwa o uchylenie uchwał Walnego Zgromadzenia.

Wniesienie powództwa o uchylenie uchwał Walnego Zgromadzenia.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Getback S.A. w restrukturyzacji _”Spółka”, „Emitent”_, informuje, że Spółka w dniu dzisiejszym otrzymała informacje o wniesieniu przez akcjonariusza Spółki – osobę fizyczną – do Sądu Okręgowego w Warszawie powództwa przeciwko Spółce, o uchylenie uchwał nr 19 oraz 20 Walnego Zgromadzenia Spółki podjętych w dniu 19 grudnia 2019 r. _”Uchwały”_. Pozew nie został na dzień dzisiejszy skutecznie doręczony Emitentowi.

O podjęciu zaskarżonych Uchwał i zgłoszeniu do nich sprzeciwów Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 85/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz.U. z 2018 r poz.757_

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Magdalena Nawłoka – p.o. Prezesa Zarządu
Tomasz Strama – Wiceprezes Zarządu

 

Godzina publikacji raportu: 20:29

Pozostałe raporty:
2020
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej