10 lipca 2023

10 LIPCA 2023, NUMER RAPORTU ESPI 26/2023 – Rezygnacja Pana Bogusława Bartczaka z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej

Zarząd Capitea S.A. („Spółka”) informuje o powzięciu w dniu 10 lipca 2023 r. informacji o złożeniu przez Pana Bogusława Bartczaka rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, ze skutkiem na dzień 10 lipca 2023 r.

Pan Bogusław Bartczak nie wskazał przyczyn rezygnacji.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 4 w związku z § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Podpisy osób reprezentujących Emitenta:

Radosław Barczyński – Prezes Zarządu

Ewa Zakowicz – Członek Zarządu

 

Godzina publikacji raportu: 15:24

Pozostałe raporty:
2023
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej