31 stycznia 2020

31 STYCZNIA 2020, NUMER RAPORTU ESPI 5/2020 Terminy przekazywania raportów okresowych za rok obrotowy 2020 oraz jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego Emitenta za rok obrotowy 2019

Terminy przekazywania raportów okresowych za rok obrotowy 2020 oraz jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego Emitenta za rok obrotowy 2019
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Getback S.A. w restrukturyzacji _Emitent_ , działając na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Dz. U. poz. 757; _Rozporządzenie_ podaje do publicznej wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych za rok obrotowy 2020 oraz jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego Emitenta za rok obrotowy 2019:I. jednostkowy raport roczny GetBack za 2019 rok – 30 października 2020 r.

II. skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej GetBack za 2019 rok – 30 października 2020 r.

III. skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej GetBack za I kwartał 2020 roku – 30 sierpień 2021 r.

IV. skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej GetBack za I półrocze 2020 roku – 29 października 2021 r.

V. skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej GetBack za III kwartał 2020 roku – 30 sierpień 2021 r.

Jednocześnie Emitent wskazuje, iż na podstawie § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia, w skonsolidowanych raportach kwartalnych zamieszczać będzie kwartalne informacje finansowe, a w skonsolidowanym raporcie półrocznym – skrócone półroczne sprawozdanie finansowe wraz z raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu dotyczącego tego sprawozdania.

Zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Emitent informuje o rezygnacji z publikacji raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2019 r. oraz II kwartał 2020 r.

Ponadto Emitent podkreśla, iż priorytetem w zakresie sprawozdawczości finansowej jest publikacja sprawozdań rocznych jednostkowych i skonsolidowanych, w tym zaległego skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy 2018. Publikacja tych sprawozdań w ocenie Emitenta jest kluczowa z punktu widzenia wszystkich interesariuszy Emitenta. Emitent w związku z ograniczeniami organizacyjnymi oraz już zaistniałymi oraz potencjalnie mogącymi wystąpić ograniczeniami w dostępie do danych funduszy Emitenta nie wyklucza, iż terminy publikacji sprawozdań kwartalnych oraz śródrocznych mogą ulec zmianie. W szczególności istotne pozostaje dla celów sprawozdawczości skonsolidowanej, przekazanie zaudytowanych sprawozdań funduszy wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Emitenta.

Emitent wskazuje, iż na skutek utraty licencji przez Saturn TFI S.A., zarządzanie częścią funduszy wchodzących w skład grupy kapitałowej Emitenta przejął BDM TFI S.A., co nastąpiło dopiero z dniem 18 i 19 listopada 2019 r. o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 82/2019 dnia 6 grudnia 2019 r. Terminy przekazywania ww. raportów są ściśle zależne od planowanych terminów sporządzania sprawozdań funduszy wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Emitenta zarządzanych przez BDM TFI S.A. oraz pozostałych funduszy zarządzanych przez Altus TFI S.A. oraz Noble Funds TFI S.A. wchodzących w skład Grupy Kapitałowej. Przesunięcia terminów przekazywania tych sprawozdań mogą skutkować przesunięciem terminów publikacji sprawozdań Emitenta.

Ponadto w nawiązaniu do raportów bieżących 125/2018 z dnia 27 listopada 2018 r., 63/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r., 64/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r., 68/2019 z dnia 13 września 2019 r. oraz 69/2019 z dnia 13 września 2019 r., Emitent informuje, że określenie precyzyjnych dat publikacji zaległych raportów okresowych _Raporty zaległe_ nie jest obecnie możliwe. Informacje o określeniu terminu i podjęciu decyzji co do publikacji Raportów zaległych, Emitent przekaże w osobnym raporcie bieżącym.

Podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz. U. z 2018 r., poz. 757_

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Magdalena Nawłoka – p.o. Prezesa Zarządu

Tomasz Strama – Wiceprezes Zarządu

 

Godzina publikacji raportu: 20:25

Pozostałe raporty:
2020
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej