18 maja 2023

18 MAJA 2023, NUMER RAPORTU ESPI 22/2023 – Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 2 czerwca 2023 r.

Zarząd Capitea S.A. („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 20/2023 z dnia 4 maja 2023 r. w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia („ZWZ”) przekazuje w załączeniu:

1. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022, którego rozpatrzenie przewidziane jest w ramach punktu 5 lit. d) planowanego porządku obrad ZWZ, a przyjęcie w ramach punktu 6 lit. d) planowanego porządku obrad ZWZ;
2. Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022 (wraz z raportem biegłego rewidenta z oceny tego sprawozdania), którego zaopiniowanie przewidziane jest w ramach punktu 8 planowanego porządku obrad ZWZ;
3. Uchwałę Rady Nadzorczej Spółki nr 30/2023 z dnia 17 maja 2023 r., w której Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał wniesione przez Zarząd Spółki do porządku Walnego Zgromadzenia.

Ponadto Spółka informuje, że do przekazanego do publicznej wiadomości raportu bieżącego nr 20/2023 z dnia 4 maja 2023 r. w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia załączono załącznik – „PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CAPITEA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 2 CZERWCA 2023 R.” zawierający błędną treść projektów uchwał ZWZ. Błąd w treści projektów uchwał polegał na braku projektu uchwały w sprawie udzielenia pani Milenie Boguckiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022. Skorygowana treść projektów uchwał załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

 

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim.

Podpisy osób reprezentujących Emitenta:

Radosław Barczyński – Prezes Zarządu

Ewa Zakowicz – Członek Zarządu

 

Godzina publikacji raportu: 16:43

Pozostałe raporty:
2023
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej