01 lutego 2018

1 lutego 2018, NUMER RAPORTU ESPI 9/2018 – Informacja dotycząca portfeli wierzytelności na rynku hiszpańskim – cesja wierzytelności

Informacja dotycząca portfeli wierzytelności na rynku hiszpańskim – cesja wierzytelności

 

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 133/2017, Zarząd Getback S.A. („GetBack„) informuje o powzięciu w dniu dzisiejszym informacji o zawarciu w dniu dzisiejszym przez podmiot z Grupy Kapitałowej GetBack („Podmiot”) z bankiem z siedzibą na terytorium Hiszpanii („Bank”) umowy („Umowa”) dotyczącej nabycia portfeli wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 246 mln EUR tj. około 1,0 mld PLN. Zgodnie z postanowieniami Umowy przeniesienie własności nabytych portfeli nastąpiło po uiszczeniu przez Podmiot ustalonej ceny, co nastąpiło po podpisaniu Umowy. Warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego typu umowach. GetBack poinformuje o ewentualnych dalszych istotnych zdarzeniach dotyczących przedmiotowych portfeli wierzytelności.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Anna Paczuska – Wiceprezes Zarządu
  • Bożena Solska – Wiceprezes Zarządu
Pozostałe raporty:
2018
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej