23 stycznia 2018

23 stycznia 2018, NUMER RAPORTU ESPI 6/2018 – Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 r.

Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 r.

 

Zarząd GetBack S.A. („GetBack”) informuje, że raporty okresowe w 2018 r. będą przekazywane w następujących terminach:

  • jednostkowy raport roczny GetBack za 2017 rok – 30 kwietnia 2018 r.
  • skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej GetBack za 2017 rok – 30 kwietnia 2018 r.
  • skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej GetBack za I kwartał 2018 roku – 30 maja 2018 r.
  • skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej GetBack za I półrocze 2018 roku – 1 października 2018 r.
  • skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej GetBack za III kwartał 2018 roku – 29 listopada 2018 r.

Zgodnie z § 83 ust. 1 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 133 z późn. zm.) („Rozporządzenie”), GetBack nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych i jednostkowego raportu półrocznego, gdyż skonsolidowane raporty kwartalne i skonsolidowany raport półroczny będą zawierały odpowiednio kwartalną informację finansową i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe, o których mowa w § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia.

Jednocześnie zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia GetBack informuje o rezygnacji z publikacji raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2017 r. oraz II kwartał 2018 r.

 

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Anna Paczuska – Wiceprezes Zarządu
  • Bożena Solska – Członek Zarządu
Pozostałe raporty:
2018
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej