27 września 2017

27 września 2017, NUMER RAPORTU ESPI 99/2017 K – Korekta raportu bieżącego ESPI 99/2017: Informacja dotycząca nabycia akcji EGB Investments S.A. w ramach przymusowego wykupu.

Korekta raportu bieżącego ESPI 99/2017: Informacja dotycząca nabycia akcji EGB Investments S.A. w ramach przymusowego wykupu

 

Zarząd GetBack S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI 99/2017 w sprawie informacji dotyczącej nabycia akcji EGB Investments S.A. („EGB”) w ramach przymusowego wykupu („Przymusowy Wykup”), dokonuje niniejszym korekty oczywistej omyłki pisarskiej w zakresie podanej łącznej liczby akcji EGB, które posiada Spółka w związku z rozliczeniem Przymusowego Wykupu.

Było:

W związku z rozliczeniem Przymusowego Wykupu, Spółka posiada łącznie 1.305.400 (słownie: jeden milion trzysta pięć tysięcy czterysta złotych) akcji EGB, co odpowiada 100% kapitału zakładowego EGB i uprawnia do wykonywania 1.305.400 głosów na walnym zgromadzeniu EGB, co stanowi 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu EGB.

Powinno być:

W związku z rozliczeniem Przymusowego Wykupu, Spółka posiada łącznie 13.054.000 (słownie: trzynaście milionów pięćdziesiąt cztery tysiące) akcji EGB, co odpowiada 100% kapitału zakładowego EGB i uprawnia do wykonywania 13.054.000 (słownie: trzynaście milionów pięćdziesiąt cztery tysiące) głosów na walnym zgromadzeniu EGB, co stanowi 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu EGB.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Paweł Trybuchowski – Wiceprezes Zarządu
  • Mariusz Brysik – Członek Zarządu
Pozostałe raporty:
2017
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej