27 października 2017

27 października 2017, NUMER RAPORTU ESPI 122/2017 – Aktualizacja informacji dotyczącej umowy kredytu.

Aktualizacja informacji dotyczącej umowy kredytu.

 

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2017 oraz 53/2017, Zarząd GetBack S.A. („Spółka„) informuje, że w dniu 27 października 2017 r. Spółka, easyDebt NSFIZ oraz Open Finance Wierzytelności NSFIZ zawarły z Alior Bank S.A. („Bank”) aneks  do umowy kredytu, na podstawie którego zmodyfikowano niektóre postanowienia umowy w związku z planowaną wypłatą drugiej transzy kredytu, w tym zmodyfikowano listę zabezpieczeń kredytu, które zgodnie z aneksem stanowią: zastawy rejestrowe na określonych zbiorach wierzytelności EasyDebt NSFIZ oraz Open Finance Wierzytelności NSFIZ, zastawy rejestrowe oraz finansowe na certyfikatach inwestycyjnych EasyDebt NSFIZ oraz Open Finance Wierzytelności NSFIZ, umowa kaucji, zastawy rejestrowe oraz finansowe na wierzytelnościach z rachunków bankowych EasyDebt NSFIZ oraz Open Finance Wierzytelności, oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 KPC przez EasyDebt NSFIZ, Open Finance Wierzytelności NSFIZ oraz GetBack S.A. oraz blokady środków pieniężnych na wskazanych rachunkach bankowych każdego z kredytobiorców.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Anna Paczuska – Wiceprezes Zarządu
  • Mariusz Brysik – Członek Zarządu
Pozostałe raporty:
2017
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej