28 stycznia 2023

28 STYCZNIA 2023, NUMER RAPORTU ESPI 6/2023 – Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Capitea S.A.

Zarząd Capitea S.A. (dalej „Emitent”) informuje o zmianach w Radzie Nadzorczej Emitenta.

Emitent w dniu 25 stycznia 2023 r. powziął informację o złożeniu przez Pana Przemysława Schmidta rezygnacji z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej i z Rady Nadzorczej z dniem 31 stycznia 2023 roku. Pan Przemysław Schmidt nie wskazał przyczyn rezygnacji.

W dniu 26 stycznia 2023 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta powzięło uchwały powołujące w skład Rady Nadzorczej Pana Bogusława Bartczaka i Pana Czcibora Dawida z dniem 1 lutego 2023 r.

1. Pan Bogusław Bartczak ma wykształcenie wyższe techniczne (inżynier elektronik) oraz z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem. Jest absolwentem Politechniki Łódzkiej oraz Strathclyde University w Glasgow oraz Programów Menedżerskich na Harvard Business School i Wharton School of Business. Pełnił m.in. funkcje Członka lub Prezesa Zarządu w spółkach w Polsce: PrimaVega Sp. z o.o. (Green Holding), J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o., Black Red White S.A., NOMI S.A. i Grupie Impexmetal; a także zagranicą: Dyrektora Zarządzającego w Dziale Restrukturyzacji i Transformacji Korporacyjnych w Alvarez & Marsal EGM oraz Andersen Consulting oraz różne funkcje zarządcze w spółkach Grupy Carlsberg działających we Włoszech, Wielkiej Brytanii, Niemczech i Serbii.

Działalność prowadzona przez Pana Bogusława Bartczaka nie jest działalnością konkurencyjną wobec Emitenta. Pan Bogusław Bartczak nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Zgodnie z oświadczeniem złożonym przez Pana Bogusława Bartczaka, Pan Bogusław Bartczak spełnia kryteria formułowane w przepisach prawa wobec niezależnych członków rad nadzorczych.

Pan Bogusław Bartczak – zgodnie ze złożonym oświadczeniem – nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

2. Pan Czcibor Dawid ma wykształcenie wyższe ekonomiczne. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz posiada dyplom MBA z University of Chicago Booth School of Business. Pełnił m.in. funkcje: Dyrektora Departamentu Inwestycyjnego Banku Gospodarstwa Krajowego (2020-2021), Dyrektora Funduszu Monte Grappa Capital Management RAIF (2017-2019), Członka Zarządu Altus TFI S.A. (2015-2016), Prezesa Zarządu Noble Securities S.A. (2011-2014), Wiceprezesa Zarządu TMS Brokers S.A. (2008-2010), Dyrektora Departamentu Produktów Skarbowych w Banku Citihandlowy S.A. (2002-2008), w wcześniej (1996-2001) pracował w Londynie na różnych stanowiskach związanych z obrotem globalnymi papierami wartościowymi w Bankach JP Morgan i Dresdner Kleinwort.

Działalność prowadzona przez Pana Czcibora Dawida nie jest działalnością konkurencyjną wobec Emitenta. Pan Czcibor Dawid nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Czcibor Dawid – zgodnie ze złożonym oświadczeniem – nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 4 w związku z § 9 oraz § 5 pkt 4 w związku z § 9 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podpisy osób reprezentujących Emitenta:

Radosław Barczyński – Prezes Zarządu

Paulina Pietkiewicz – Członek Zarządu

 

Godzina publikacji raportu: 16:35

Pozostałe raporty:
2023
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej