28 czerwca 2022

28 CZERWCA 2022, NUMER RAPORTU ESPI 16/2022 – Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 29 czerwca 2022 r.

Zarząd Capitea S.A. („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2022 z dnia 2 czerwca 2022 r. w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia („Zwyczajne Walne Zgromadzenie”) przekazuje w załączeniu projektowane zmiany w treści statutu Spółki.

Ponadto zgodnie z zasadą nr 4.7 zawartą w części 4 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021” Zarząd Spółki informuje, że uchwałami nr 43/2022 oraz nr 44/2022 z dnia 28 czerwca 2022 r. Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wniesione przez Zarząd Spółki dotyczące:

1. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i spółki Capitea za rok obrotowy 2021

2. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021

3. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021

4. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021

5. rozpatrzenia wniosku dotyczącego pokrycia straty netto za rok 2021

6. dalszego istnienia Spółki

7. udzielenia Panu Radosławowi Barczyńskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2021 8

. udzielenia Pani Paulinie Pietkiewicz absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2021

9. udzielenia Panu Tomaszowi Stramie absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2021

10. udzielenia Panu Przemysławowi Schmidtowi absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2021

11. udzielenia Panu Krzysztofowi Burnosowi absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2021

12. udzielenia Panu Jarosławowi Dubińskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2021

13. udzielenia Panu Pawłowi Pasternokowi absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2021

14. udzielenia Panu Piotrowi Rybickiemu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2021

15. udzielenia Pani Milenie Boguckiej absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2021 1

6. zaopiniowania Sprawozdania z wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2021

17. zmiany Statutu Spółki

Nadto Rada Nadzorcza Spółki zaopiniowała pozytywnie pozostałe uchwały w sprawach porządkowych i formalnych, które mają być podjęte w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim.

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Radosław Barczyński – Prezes Zarządu

Tomasz Targowski – Prokurent

 

Godzina publikacji raportu: 23:29

Pozostałe raporty:
2022
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej