28 czerwca 2018

28 CZERWCA 2018 NUMER RAPORTU ESPI 88/2018 Informacja o złożeniu rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Zarządu GetBack S.A. w restrukturyzacji przez Panią Bożenę Solską

Informacja o złożeniu rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Zarządu GetBack S.A. w restrukturyzacji przez Panią Bożenę Solską Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu: Zarząd spółki GetBack S.A. w restrukturyzacji _dalej: „Emitent”_ informuje, iż w dniu 27 czerwca 2018 r. do Emitenta _na ręce Pana Przemysława Dąbrowskiego – Prezesa Zarządu Emitenta_ wpłynęła pisemna rezygnacja Pani Bożeny Solskiej z pełnienia funkcji Członka Zarządu Emitenta, ze skutkiem na dzień 27 czerwca 2018 roku. Pani Bożena Solska jako przyczynę swojej rezygnacji wskazała zakończenie prac – po stronie Emitenta – nad sprawozdaniami finansowymi za rok obrotowy 2017.

Obecny skład Zarządu Emitenta przedstawia się następująco:

Przemysław Dąbrowski – Prezes Zarządu,
Mariusz Brysik – Członek Zarządu,
Magdalena Nawłoka – Członek Zarządu,
Paulina Pietkiewicz – Członek Rady Nadzorczej oddelegowany do pełnienia funkcji Członka Zarządu Emitenta do dnia 21 sierpnia 2018 roku.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _WE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE _Dz. Urz. WE L 173 z 12.06.2014_.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Przemysław Dąbrowski – Prezes Zarządu
Paulina Pietkiewicz – Członek Rady Nadzorczej oddelegowany do pełenienia funkcji Członka Zarządu

Pozostałe raporty:
2018
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej