18 lipca 2018

18 LIPCA 2018, NUMER RAPORTU ESPI 96/2018 Wartość portfeli wierzytelności GetBack S.A. w restrukturyzacji na dzień 30 czerwca 2018 r.

Wartość portfeli wierzytelności GetBack S.A. w restrukturyzacji na dzień 30 czerwca 2018 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd GetBack S.A. w restrukturyzacji _”Emitent”_ w uzupełnieniu do raportu bieżącego 64/2018 z dnia 10 maja 2018 r. i raportu bieżącego 69/2018 z dnia 17 maja 2018 r. informuje że z przeprowadzonych przez Emitenta analiz wynika to, że łączna skonsolidowana wartość krajowych portfeli wierzytelności Grupy Kapitałowej Emitenta, w oparciu o robocze wyceny przygotowane na potrzeby wyceny certyfikatów funduszy własnych na dzień 30 czerwca 2018 r. wynosi 1,27 mld PLN wobec 1,66 mld PLN ujętych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym na dzień 31 grudnia 2017 r. W toku roboczych wycen określono także i przyjęto na ich potrzeby, iż ERC tj. niezdyskontowana suma oczekiwanych przyszłych spłat z własnych krajowych portfeli wierzytelności Grupy Kapitałowej Emitenta wynosi 2,16 mld zł wg stanu na dzień 30 czerwca 2018 r.Zmiana wartości portfeli w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2017 r., oprócz realizacji portfela, wynika głównie z uwzględnienia zmian regulacyjnych dotyczących przedawnienia, weryfikacji wartości portfeli prezentowanych uprzednio w cenie nabycia oraz wydłużenia horyzontu czasowego odzyskania przez GetBack S.A. w restrukturyzacji pełnej sprawności operacyjnej.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _WE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE _Dz. Urz. WE L 173 z 12.06.2014_

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Przemysław Dąbrowski – Prezes Zarządu
Magdalena Nawłoka – Członek Zarządu

Pozostałe raporty:
2018
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej