07 marca 2020

7 MARCA 2020, NUMER RAPORTU ESPI 10/2020 Ustanowienie zastawu na aktywach Getback S.A.

Ustanowienie zastawu na aktywach Getback S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Getback S.A. _”Spółka”, „Zastawca”_ informuje, że w dniu 6 marca 2020 r. zawarł z DJM Trust sp z o.o. z/s w Warszawie _”Zastawnik”_, umowę zastawu rejestrowego na aktywach _”Umowa”_ tj. na zbiorze wszystkich rzeczy ruchomych i praw majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa Zastawcy, którymi Zastawca może rozporządzać w dacie zawarcia Umowy, będący zbiorem rzeczy ruchomych i praw stanowiącym całość gospodarczą, o którym mowa w art. 7 ust. 2 pkt 3_ Ustawy o Zastawie Rejestrowym.
Zgodnie z Układem, Zastawca – w terminie 14 dni od uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu Układu – zobowiązany był do zawarcia umowy o ustanowienie zastawu rejestrowego ze wskazanym w Układzie administratorem zastawu.

Z dniem 24 lutego 2020 r. zakończone zostało przyspieszone postępowanie układowe Zastawcy prowadzone w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych pod sygn. akt VIII GRp 4/18, o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 8/2020 z dnia 26 lutego 2020 r.

Na podstawie Umowy w celu zabezpieczenia objętych Układem wierzytelności pieniężnych Wierzycieli wobec Zastawcy _”Wierzytelności Zabezpieczone”_, Zastawca ustanowił na aktywach zastaw rejestrowy z najwyższym pierwszeństwem.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Magdalena Nawłoka – p.o. Prezesa Zarządu
Tomasz Strama – Wiceprezes Zarządu

 

Godzina publikacji raportu: 17:49

Pozostałe raporty:
2020
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej