05 czerwca 2017

05 CZERWCA 2017, NUMER RAPORTU ESPI 28/2017 – Wypowiedzenie umowy zlecenia zarządzenia aktywami oraz umowy o obsługę prawną

Wypowiedzenie umowy zlecenia zarządzenia aktywami oraz umowy o obsługę prawną.

 

Zarząd GetBack S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym wypowiedział z zachowaniem trzymiesięcznego terminu umownego, umowę zlecenia zarządzania częścią portfela inwestycyjnego Open Finance Wierzytelności Detalicznych Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego („OFWD”) obejmującego sekurytyzowane wierzytelności zawartej w Warszawie w dniu 12 grudnia 2013 roku. Jednocześnie również w dniu dzisiejszym Kancelaria Prawna Getback Mariusz Brysik sp.k. („Kancelaria”) dokonała wypowiedzenia OFWD umowy o obsługę prawną z dnia 12 grudnia 2013 roku z zachowaniem trzymiesięcznego terminu wypowiedzenia przewidzianego umową. Po upływie okresu wypowiedzenia strony przedmiotowych umów są zobowiązane do rozliczenia wynagrodzenia należnego Spółce oraz Kancelarii z tytułu realizacji wyżej wymienionych umów, w szczególności wynagrodzenia z tytułu zasądzonych kosztów zastępstwa procesowego, które według szacunków Spółki oraz Kancelarii na dzień publikacji komunikatu wynosi ok. 102 mln zł i zostanie finalnie obliczone według stanu na ostatni dzień obowiązywania niniejszych umów tj. 30 września 2017 roku. Decyzja o wypowiedzeniu umów przez Spółkę oraz Kancelarię była podyktowana brakiem możliwości osiągnięcia porozumienia z głównym uczestnikiem funduszu w kwestii ustalenia korzystnych dla Spółki i Kancelarii warunków biznesowych dotyczących dalszej obsługi wierzytelności sekurytyzowanych funduszu.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Anna Paczuska – Wiceprezes Zarządu
  • Konrad Kąkolewski – Prezes Zarządu
Pozostałe raporty:
2017
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej