30 listopada 2023

30 LISTOPADA 2023, NUMER RAPORTU ESPI 41/2023 – Zmiany w składzie zarządu Capitea S.A.

Zarząd Capitea S.A. (dalej „Emitent”) informuje o zmianach w składzie Zarządu Emitenta.

Emitent w dniu 30 listopada 2023 r. powziął informację o złożeniu przez Panią Ewę Zakowicz rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Zarządu z dniem 30 listopada 2023 roku. Pani Ewa Zakowicz nie wskazała przyczyn rezygnacji.

Ponadto Emitent informuje o podjęciu przez Radę Nadzorcza Emitenta w dniu 30 listopada 2023 r. uchwały o powołaniu w skład Zarządu Capitea S.A. Pana Daniela Ofiary i powierzeniu mu funkcji Członka Zarządu.
Pan Daniel Ofiara jest absolwentem studiów magisterskich dziennych na Wydziale Finansów i Bankowości Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ze specjalizacją: rachunkowość i auditing oraz analityk finansowy i zarządzanie ryzykiem. Karierę zawodową zaczynał jako pracownik działu księgowości w spółce działającej pod firmą Doradcy24 S.A.
Z Capitea S.A. związany zawodowo od 2012 roku, obecnie zatrudniony na stanowisku Dyrektora Departamentu Rachunkowości i Controllingu. W grudniu 2020 roku powierzono mu prowadzenie ksiąg rachunkowych Capitea S.A. W Grupie Capitea nadzoruje rozliczenia z zakresu księgowości i podatków, realizację płatności oraz procesy controllingu finansowego.
W przeszłości pełnił również funkcję Prokurenta Capitea S.A.
W kwietniu 2022 r. został powołany na funkcję Likwidatora spółek zależnych: Neum Pretium Sp. z o.o. oraz Mesden Investments Sp. z o.o.
W sierpniu 2023 r. został powołany do Zarządu Lens Finance S.A. w funkcji Członka Zarządu.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Daniel Ofiara nie wykonuje działalności konkurencyjnej wobec Emitenta. Pan Daniel Ofiara nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik spółek cywilnych, osobowych, ani też jako członek organów spółek kapitałowych lub innych, konkurencyjnych osób prawnych. Pan Daniel Ofiara nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 4 i 5 w zw. z § 9 i § 10 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podpisy osób reprezentujących Emitenta:

Radosław Barczyński – Prezes Zarządu

Daniel Ofiara – Członek Zarządu

Godzina publikacji raportu: 18:43

Pozostałe raporty:
2023
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej