31 stycznia 2019

31 STYCZNIA 2019, NUMER RAPORTU ESPI 8/2019 Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 r

Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 r.

Zarząd Getback S.A. w restrukturyzacji _”Emitent”_ , działając na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Dz. U. poz. 757; _”Rozporządzenie”_ podaje do publicznej wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2019 roku.

Raporty okresowe będą przekazywane w następujących terminach:
I. Raport roczny za rok obrotowy 2018 – termin publikacji w dniu 30.04.2019 roku.
II. Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2018 – termin publikacji w dniu 30.04.2019 roku.
III. Skonsolidowane raporty kwartalne zawierające skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe:
a. I kwartał 2019 roku – termin publikacji w dniu 30.05.2019 roku,
b. III kwartał 2019 roku – termin publikacji w dniu 29.11.2019 roku.
IV. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2019 roku zawierający skrócony raport jednostkowy – termin publikacji w dniu 30.09.2019 roku.

Emitent oświadcza, iż zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia, nie będzie przekazywał skonsolidowanych raportów kwartalnych za IV kwartał 2018 roku oraz II kwartał 2019 roku.

Jednocześnie Emitent wskazuje, iż na podstawie § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia, w skonsolidowanych raportach kwartalnych zamieszczać będzie kwartalne informacje finansowe, a w skonsolidowanym raporcie półrocznym – skrócone półroczne sprawozdanie finansowe wraz z raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu dotyczącego tego sprawozdania.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Magdalena Nawłoka – Członek Zarządu
Marcin Tokarek – Członek Zarządu

Pozostałe raporty:
2019
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej