28 marca 2017

28 MARCA 2017, NUMER RAPORTU ESPI 14/2017 – Uchwały walnego zgromadzenia Getback S.A. na potrzeby pierwszej oferty publicznej akcji spółki

Uchwały walnego zgromadzenia Getback S.A. na potrzeby pierwszej oferty publicznej akcji spółki

 

NINIEJSZY MATERIAŁ NIE MOŻE BYĆ ROZPOWSZECHNIANY, BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO, W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADZIE I JAPONII ANI JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ STANOWIŁOBY TO NARUSZENIE WŁAŚCIWYCH PRZEPISÓW PRAWA LUB WYMAGAŁOBY REJESTRACJI.

 

Zarząd GetBack S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 28 marca 2017 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które podjęło uchwały m.in. w sprawie:

  • wyrażenia zgody na zamianę akcji imiennych Spółki na akcje na okaziciela z chwilą ich dematerializacji,
  • zmiany statutu Spółki oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
  • ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii A, serii B, serii C i serii D Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
  • dematerializacji akcji serii A, serii B, serii C i serii D Spółki oraz upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii A, serii B, serii C i serii D w depozycie papierów wartościowych, podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych serii E, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii E, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii E oraz praw do akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., dematerializacji akcji serii E i praw do akcji serii E oraz upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii E i praw do akcji serii E w depozycie papierów wartościowych oraz zmiany Statutu Spółki.

Treść w/w uchwał została przekazana w załączeniu do niniejszego raportu. Do protokołu obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nie zgłoszono sprzeciwów.

Zastrzeżenia prawne: Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny (w zakresie wykonania przez Spółkę (zdefiniowaną poniżej) ciążących na niej obowiązków informacyjnych) i w żadnym przypadku nie stanowi oferty ani zaproszenia, jak również podstaw podjęcia decyzji w przedmiocie inwestowania w papiery wartościowe Spółki. Prospekt emisyjny („Prospekt”), sporządzony w związku z ofertą i dopuszczeniem akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. będzie jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce i publicznej ofercie jej akcji w Polsce („Oferta”). Spółka będzie uprawniona do przeprowadzenia Oferty w Polsce wyłącznie po zatwierdzeniu Prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz jego udostępnieniu do publicznej wiadomości w terminie oraz na zasadach określonych przez obowiązujące przepisy prawa.

Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do dystrybucji w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie ani Japonii. Niniejszy materiał (oraz zawarte w nim informacje) nie zawiera ani nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych, ani też zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych, w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie lub Japonii, ani w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której taka oferta lub zaproszenie byłyby sprzeczne z prawem. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami (U.S. Securities Act of 1933, as amended) i nie będą oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Nie będzie prowadzona żadna oferta publiczna papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Konrad Kąkolewski – Prezes Zarządu
  • Paweł Trybuchowski – Wiceprezes Zarządu
Pozostałe raporty:
2017
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej