07 sierpnia 2020

7 SIERPNIA 2020, NUMER RAPORTU ESPI 31/2020 Zawarcie Porozumienia z Globus sp. z o.o.

Zawarcie Porozumienia z Globus sp. z o.o.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Getback S.A. („Emitent”) informuje o zawarciu porozumienia kończącego spór między Emitentem, a spółką Globus Sp. z o.o. z/s w Warszawie („Porozumienie”), o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 59/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.

Przedmiotowy spór związany był z pozwem wniesionym przez Globus Sp. z o.o. przeciwko Emitentowi do Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan, w którym Globus Sp. z o.o. domagał się od Emitenta zapłaty kwoty 48.861.269 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 17 kwietnia 2019 r. do dnia zapłaty oraz zasądzenie od Emitenta na rzecz Globus Sp. z o.o. zwrotu kosztów postępowania arbitrażowego.

W dniu 7 sierpnia 2020 r. strony zawarły ugodę, a Sąd Arbitrażowy postanowił umorzyć toczące się postępowanie na zgodny wniosek stron.

Na podstawie zawartego Porozumienia, w szczególności:

– Emitent nabył od Globus Sp. z o.o. 51% akcji spółki Lens Finance S.A. z siedzibą w Warszawie za kwotę 15.040.000 PLN, przy czym zapłata części ceny nabycia nastąpiła poprzez potrącenie kwoty 4.873.666 PLN oraz rozłożenie pozostałej części kwoty na raty płatne w terminie do 15 lutego 2024 r.,

– tytułem zabezpieczenia płatności rat opisanych powyżej Emitent ustanowi zabezpieczenie w postaci zastawu rejestrowego na Certyfikatach Inwestycyjnych Centauris 2 NS FIZ,

– Globus Sp. z o.o. przeniósł na Lens Finance S.A. wierzytelności o wartości nominalnej ponad 10.000.000 PLN,

– umorzona została wierzytelność układowa Globus Sp. z o.o. w kwocie 57.675.408 PLN.

W pozostałym zakresie Globus Sp. z o.o. oraz Emitent zwolniły się z wzajemnych roszczeń.

Zawarcie Porozumienia stanowi w ocenie Emitenta ważny element realizacji zatwierdzonego układu oraz wpisuje się w strategię Emitenta.

 

Podpisy osób reprezentujących Emitenta

Tomasz Strama – Wiceprezes Zarządu

Radosław Barczyński – Członek Zarządu

 

Godzina publikacji raportu: 23:12

Pozostałe raporty:
2020
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej