12 grudnia 2017

12 grudnia 2017, NUMER RAPORTU ESPI 146/2017 – Zawiadomienie o zmianie liczby głosów w GetBack S.A.

Zawiadomienie o zmianie liczby głosów w GetBack S.A.

 

Zarząd Getback S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 12 grudnia 2017 r. Spółka otrzymała od DNLD L.P. z siedzibą w St. Helier, Jersey, DNLD Cooperatief U.A. w likwidacji z siedzibą w Amsterdamie (Holandia), DNLD Holdings B.V. w likwidacji z siedzibą w Amsterdamie (Holandia) oraz DNLD Holdings S.a.r.l. z siedzibą w Luksemburgu zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1) art. 69 ust. 1 pkt 2), art. 69 ust. 2 pkt 2), a także art. 69a ust. 1 w zw. z art. 87 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r. nr 184, poz. 1539 z późn. zm.), że w wyniku przeniesienia w dniu 8 grudnia 2017 r. własności 60.070.558 akcji zwykłych na okaziciela Spółki (stanowiących 60,07% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do wykonywania 60.070.558 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 60,07% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki) przez spółkę DNLD Holdings B.V. w likwidacji (dotychczasowego właściciela) na DNLD Holdings S.a.r.l. („Przeniesienie własności akcji”), udział DNLD Holdings S.a.r.l. w kapitale zakładowym Spółki oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki uległ zwiększeniu skutkującym przekroczeniem przez DNLD Holdings S.a.r.l. 50% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.
Jednocześnie w wyniku Przeniesienia własności akcji udział DNLD Holdings B.V. w likwidacji w kapitale zakładowym Spółki oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki uległ bezpośrednio, a DNLD Cooperatief U.A. w likwidacji – pośrednio – zmniejszeniu. Po dokonaniu Przeniesienia własności akcji DNLD Holdings B.V. w likwidacji nie posiada bezpośrednio, a DNLD Cooperatief U.A. w likwidacji pośrednio akcji Spółki.
Po dokonaniu Przeniesienia własności akcji zmieniły się podmioty zależne DNLD L.P. za pośrednictwem których DNLD L.P. posiada pośrednio akcje Spółki, przy czym w wyniku Przeniesienia własności akcji pośredni udział DNLD L.P. w kapitale zakładowym Spółki oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki nie uległ zmianie.
Spółka w załączeniu przekazuje treść otrzymanych zawiadomień.

 

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Anna Paczuska – Wiceprezes Zarządu
  • Bożena Solska – Członek Zarządu
Pozostałe raporty:
2017
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej

Załączniki