21 lutego 2019

21 LUTEGO 2018, NUMER RAPORTU ESPI 13/2019 Wypowiedzenie umowy kredytu przez bank krajowy mBank S.A

Wypowiedzenie umowy kredytu przez bank krajowy mBank S.A.

Rynek oficjalnych notowań giełdowych – podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Inny rynek regulowany – podstawa prawna

Treść raportu:
Zarząd GetBack S.A. w restrukturyzacji _dalej: „Spółka”_ informuje o tym, że w dniu 20 lutego 2019 r. do Spółki wpłynęło od banku krajowego mBank S.A. wypowiedzenie umowy kredytu z dnia 20 lutego 2015 r. _następnie aneksowanej_, która to umowa została zawarta pomiędzy mBank S.A. jako kredytodawcą a Spółką jako kredytobiorcą _dalej: „Umowa”_. Umowa została wypowiedziana w dniu 14 lutego 2019 r. z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia _liczonego od dnia 20 lutego 2019 r._; przyczyną do wypowiedzenia Umowy był brak spłaty przez Spółkę należnej kwoty odsetek oraz kapitału. Należności z tytułu Umowy wynosiły na dzień 13 lutego 2019 r. 26 216 606,00 PLN. Wypowiedzenie Umowy dotyczy całości kwoty kredytu z uwagi na fakt, że kwota ta pokryta została w całości zabezpieczeniem, zgodnie z postanowieniem sędziego-komisarza z dnia 09 października 2018 r. wydanym na zgromadzeniu wierzycieli Spółki _sygnatura akt: VIII GRp 4/18_. Bank krajowy mBank S.A. nie wyklucza przy tym możliwości wypracowania porozumienia ze Spółką, o którym to porozumieniu jest mowa w art. 75c ustawy Prawo bankowe.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Przemysław Dąbrowski – Prezes Zarządu
Marcin Tokarek – Członek Zarządu

Pozostałe raporty:
2019
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej